Premium Essay

Toyota Ways

In: Business and Management

Submitted By Wutkung
Words 434
Pages 2
สรุปประเด็นการบรรยาย เรื่อง “KAIZEN และ TOYOTA-WAY” โดย นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ในโครงการเสริมสรางความรูเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 14 กันยายน 2548 ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ
ความเปนมาของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด กอตั้งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2505 มีเงินทุนจดทะเบียน เริ่มตน 11.8 ลานบาท และมีเงินทุนจดทะเบียนในปจจุบัน 7,520 ลานบาท ยอดขายสะสมตั้งแตป 2522 คือ 2,077,545 คัน สวนยอดขาย ป 2004 คือ 234,177 คัน มีพนักงานทั้งหมด 12,000 คน จํานวนโรงงานประกอบ รถยนตในปจจุบันมีทั้งสิ้น 2 โรงงาน ไดแก กําลังการผลิต 140,000 คัน - โรงงานประกอบรถยนตสาโรง ํ - โรงงานประกอบรถยนตฉะเชิงเทรา (เกตเวย) กําลังการผลิต 100,000 คัน บริษัทในเครือ โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ประกอบดวย - TABT (Toyota Auto Body Thailand Co.,Ltd.) - TLT (Toyota Leasing Thailand Co.,Ltd.) - STM (Siam Toyota Manufacturing Co.,Ltd.) - TTT (Toyota Transport Thailand Co.,Ltd.) - TAW (Thai Auto Works Co.,Ltd.) - TAT (Toyota Automotive Technical School) เปนโรงเรียนระดับ ปวส. ที่จะรับผูจบการ ศึกษาระดับ ปวช. เพื่อใหมาศึกษาดานเทคนิคการผลิตรถยนต เมื่อจบการศึกษาแลว ผูเรียนจะไดรบ ั ประกาศนียบัตรจากบริษัทฯ ทั้งในประเทศไทยและจากบริษัทแมในประเทศญี่ปุน รวมทั้งจะไดรับประกาศนียบัตร ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดวย - TBS (Toyota Body Service Co.,Ltd.) - RRC (Rachamongkol Rice Co.,Ltd.) เปนโรงสีขาวอันสืบเนื่องจากพระราชดําริของพระ บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด มีประสิทธิภาพการผลิตสูง สามารถผลิตรถยนตโดยใชเวลา หางกันเพียงคันละ 1 นาที 10 วินาที และบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด กําลังจะเปดโรงงานผลิตอีก 1 แหง คาดวาจะมีกําลังผลิตรวม 3 แสนคัน และความภาคภูมิใจของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด คือ พนักงานของบริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด…...

Similar Documents

Premium Essay

Toyota

...Personal work Automotive-Toyota 30-11-2012 Contents  Introduction  Lean Manufacturing 1) Creating continuous process flow, 2) The pull system, 3) Leveling out the workload.  Toyota Production System 1) Just In Time 2) Jidoka  Long term relationship with suppliers  Risk and Challenge 1) Toyota Vehicle Recalls 2) Environmental sensitivity  Conclusion Introduction Toyota is one of the world's largest automobile manufacturers, selling over 9 million models in 2006¹on all five continents. A Top 10 Fortune Global 500²enterprise, Toyota ranks among the world's leading global corporations and is proud to be the most admired automaker³ an achievement the company believes stems from its , dedication to customer satisfaction. In early twentieth century, the three big motor companies (the Big 3) – General Motors (GM), Ford & Chrysler almost dominated the global market. In 1994, Toyota replaced Chrysler, and it became the global No. 2 motor manufacturer by squeezing out Ford in 2003. Since 2008, Toyota has replaced GM to be the largest automaker globally. Toyota is a successful corporation and has a very good performance in automotive industry, but it also has some troubles and challenges to face, like the problem of Toyota vehicle recall in the last three years. So we have to ask how did Toyota achieve its success? How Toyota face to the challenge? Toyota is known for its reliable cars among the general public, but it has also been known in manufacturing,......

Words: 1806 - Pages: 8

Premium Essay

Toyota

...Management On Toyota Multan Motors [pic] Topic: Employee Monitoring Submitted to: Prof. Aysha Ghias Submitted by: Syed Ali Kamran Abidi. Roll no. 50 Mirza Ali Raza. Roll no. 90 M. Jaffar Tayar. Roll no. 48 Syed Hussain Zain ul abiden. Roll no. 85 Punjab Groups of Colleges [pic] TABLE OF CONTENTS [pic] Chapter no. 1 Topics Page a) Introduction to Organization. 3- 5 b) Mission Statement. 6 c) Vision Statement. 7- 8 d) History of Organization. 9-26 e) Duration of Operation. 27 f) Location of organization. 28 g) Organization’s Various Department. 29 h) Organizational Hierarchy. 30 [pic] The Toyota Motor Corporation, or simply called Toyota is a Japanese multinational corporation and the world's second largest automaker that manufactures automobiles, trucks, buses and robots and the world's eighth largest company. The company's headquarters are in Toyota, Aichi, Japan with factories and offices around the world. Toyota Motor Co. was established as an independent company in 1937. Although the founding family name is Toyoda, the company name was changed in order to signify the separation of the founders' work life from home life, to simplify the pronunciation, and to give the company a happy beginning. Toyota is......

Words: 5507 - Pages: 23

Premium Essay

Toyota Way

...The family and history of Toyota Way Sakichi Toyoda was born in 1867 and died in 1930. During his life, the inventor developed several devices but the greatest invention was the Toyoda Power Loom. The powered loomed was developed in 1896 equipped with the new weft-breaking automatic stopping device. In 1924, he developed the world’s first automatic loom with a non-stop shuttle-change motion called the Type-G Toyoda Automatic Loom. After the automatic loom, Sakichi rooted the Toyota Production System (TPS), which is the philosophy of "the complete elimination of all waste" fills all aspects of production in pursuit of the most efficient methods. Kiichiro Toyoda, inherited the philosophy of TPS from Sakichi. The Just-in-Time concept was developed by Kiichiro Toyoda, the founder (and second president) of Toyota Motor Corporation. "Just-in-Time" means making "only what is needed, when it is needed, and in the amount needed." Supplying "what is needed, when it is needed, and in the amount needed" according to this production plan can eliminate waste, inconsistencies, and unreasonable requirements, resulting in improved productivity. After years of trial and error with the Just-in-Time concept, he improved the TPS efficiency. For the Just-in-Time system to function, all of the parts that are made and supplied must meet predetermined quality standards called the jidoka process. Jidoka means that a machine safely stops when the normal processing is completed. If quality or......

Words: 305 - Pages: 2

Premium Essay

In What Ways Can the Toyota Production System Be Seen as Rare and Difficult to Imitate?

...2.2. In what ways can the Toyota Production system be seen as rare and difficult to imitate? Toyota Production system is a system that was developed initially to account for the specific issues facing one company. The revolutionary ideas and concepts pioneered at Toyota have been used in many other organizations and industries throughout the world. TPS has evolved to help companies maximize value. In this system all activities relating to the manufacturing process. Toyota Production system is an integrated socio-technical system that comprises its management philosophy and practices. It is developed by Toyota. The Toyota Production system organizes manufacturing and logistics for the automobile manufacturer, including interaction with suppliers and customers. The system is a major precursor of the more generic “learn manufacturing” Shigeo Shingo and Eiji Toyoda developed the system between 1948 and 1975. [1]. What the goals of Toyota Production System? The goal of companies using TPS is to provide the exact quantity, with the exact quality, exactly when the customer wants it. Toyota production system provide world class quality and service to the customer, and develop each employee’s potential, based on mutual respect, trust and cooperation. It will reduce cost through the elimination of waste and maximize profit. The most important goals is about developing flexible production standards based on market demand. Rare is about they are rare when possessed by few,......

Words: 804 - Pages: 4

Premium Essay

The Toyota Way

...The Toyota Way I have learned about “the Toyota Way”, which leads Toyota to success. “The Toyota way” is the core value and culture of Toyota. I learned a lot from “the Toyota way”. The following are 5 basic principles of “the Toyota Way”: First, challenge. Challenge means that a corporation should always challenge itself in terms of challenging the process. A company should not say that we are doing very well and we need not make any improvements. Unless a company always challenges the process, it cannot have constant competitive. Secondly, improvement An organization should keep improving itself. As the CEO of Toyota said, there is no perfect car; we are improving our cars base on customer’s needs. We should never think we are the best; we should keep identifying where we can still work on and improve. Consistent improvement is one of the traits of a great company. Thirdly, go and see All managers and employees should walk around to observe and find problems. This is basically a concept of managing by walking around, however, Toyota requires that all the employees have the ability to identify the potential problems. This ability needs a lot of experiences and knowledge. Fourthly, respect We should respect our employees and customers, as well as partners. We respect others and then they are going to respect us. Then we can a very good relationship with employees, customers and partners, which are very good for us. Fifthly, teamwork Teamwork is very......

Words: 300 - Pages: 2

Premium Essay

Toyota

...Toyota and its component suppliers Assessment 3 [pic] Cai Ruodan 4398397 06/11/2013 1.0 Introduction Toyota Motor Corporation is a Japanese automaker, which is founded by Kiichiro Toyoda in 1937 as a spinoff from his father’s company Toyota Industries to create automobiles. In March 2013, it was reported as the thirteenth-largest company in the world by revenue. The brand that it created like Lexus, Daihatsu and Hino Motors were famous in the world. And TMC is part of the Toyota Group, which is one of the largest conglomerates in the world. Toyota puts ‘high quality’ as their principal. Its commitment is that ‘Nothing is so good that it cannot be made better’. Toyota has taken an integrated approach to “making better cars” and providing “better services” with many business partners including suppliers and dealers. It puts high quality as its principal; it would not easily to accept an inexpensive unless such price is based on reasonably cost with its quality. And it seeks to contribute to society by providing customers with the most attractive products in the most timely manner (Toyota, 2013). The high quality car of Toyota leads to less maintenance and give its users more safety and wonderful driving experience inspire me to focus on the relationship between Toyota and its component suppliers. The purpose of this paper is to illustrate how Toyota maintains good relationship with its 200 component suppliers. In this paper, it will according to the quality...

Words: 1253 - Pages: 6

Free Essay

Toyota

...Opportunities of Toyota Company The first opportunity that Toyota Company having is increasing demand for Hybrid Electric Vehicle. A hybrid electric vehicle (HEV) is combining a conventional internal combustion engine (ICE) propulsion system with an electric propulsion system to produce a type of hybrid and electric vehicle. The demand for HEV will be increase due to the rising energy costs and increased emissions regulations. The engines of hybrid also more fuel efficient and less polluting compare with the conventional gasoline and diesel engines. Production volume will increase due to the cost disparities between HEVs and conventional light vehicles. The primary markets of the Hybrid Electric Vehicle which is United States, Western Europe and Japan also expected to experience relatively strong demand forthese fuel efficient and environmentally friendly vehicles. Toyota Motor is targeted with the growth of demand for hybrid electric vehicles. They were spending a lot of money for the development of hybrid vehicle. The Toyota Motor’s hybrid vehicle sales in 2008 are higher than their expectation. After that, the Toyota Company toward this development such as scheduling to launch the iQ ultra-efficient package vehicle in Japan and Europe. Toyota Company is focusing with the hybrid technology to capitalize on the position market trends in this segment to enhance its market position. The second opportunity of Toyota Company is they having the opportunities in Asian market....

Words: 616 - Pages: 3

Premium Essay

Toyota

...Michael Greto Andreas Schotter Mary Teagarden Toyota: The Accelerator Crisis The root cause of their problems is that the company was hijacked, some years ago, by anti-family, financially oriented pirates. Jim Press, former President & Chief Operating Officer (COO) Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. On February 24, 2010, Akio Toyoda, the grandson of Toyota Motor Corporation’s founder, Kiichiro Toyoda, endured a grueling question-and-answer session before the U.S. House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform. The committee represented just one of three Congressional panels investigating the 2009-2010 recall of Toyota vehicles related to problems of sudden acceleration and the company’s delay in responding to the crisis. Signs of the coming recall crisis began as early as 2006 when the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) opened an investigation into driver reports of “surging” in Toyota’s Camry models. The NHTSA investigation was closed the next year, citing no defects. Over the next four years, Toyota, known in the industry for its quality and reliability, would quietly recall nearly nine million Toyota and Lexus models due to sudden acceleration problems. Toyota’s leadership, widely criticized for its slow response in addressing the problems, now had to move quickly to identify a solution that would ensure the safety of its vehicles, restore consumer confidence, protect the valuable Toyota brand, and recoup a plummeting share......

Words: 13407 - Pages: 54

Premium Essay

Toyota

... Toyota Motor Corporation is a multinational company and is the world’s largest automaker in terms of sales volume. It has branches in almost all countries, the company Toyota has become the largest manufacturer of automobiles of the world and beating giant competitors such as General Motors and Ford. Most companies are concerned with the sales and profit from the next semester while Toyota focuses on the next 25 years. The majority of managers on Western companies receive dividends quarterly or annual, instead Toyota executives maintain a far-sighted of the business and they have less pressure to make it more convenient to make changes that would work better in the long term. Toyota has always operated one system of production focused on the necessities of the customers, the interesting thing about this long-term vision is that allows that all the company agreed more easily when making important decisions ,Toyota managers will give the importance to the experience gained by doing things and always invites employees to experience things by yourself. Toyota is one of the companies that always growth and have a plan to change and evolve according to customer demand Toyota has always opening to new markets and rejecting any practice erroneous and always ready for changes in the automotive market, unlike large manufacturers Toyota has a system where managers encourage their groups in a practical way, where the goals are achieved though...

Words: 1305 - Pages: 6

Premium Essay

Toyota

...UNIVERSITY OF MUMBAI PROJECT REPORT ON MARKETING STRATEGIES & PLANS OF TOYOTA MOTORS BY MR. JITEN H MENGHANI ROLL NO 32 M.COM. (PART-1) ACADEMIC YEAR 2013-2014 PROJECT GUIDE PROF. MRS N.A. NERURKAR PARLE TILAK VIDYALAYA ASSOCIATION’S M.L.DAHANUKAR COLLEGE OF COMMERCE DIXIT ROAD, VILE PARLE (EAST) MUMBAI-400 057   DECLARATION I, MR. JITEN H MENGHANI OF PARLE TILAK VIDYALAYA ASSOCIATION’S, M.L.DAHANUKAR COLLEGE OF COMMERCE of M.COM (PART-1) (Semester-2) hereby Declare that I have completed this project on MARKETING STRATEGIES & PLANS OF TOYOTA MOTORS in The Academic year 2013-2014. The information Submitted is true & original to the best of knowledge. ----------------------- (Signature of student) JITEN.H.MENGHANI   ACKNOWLEGEMENT To list who all have helped me is difficult because they are so numerous and the depth is so enormous. I would like to acknowledge the following as being idealistic channels and fresh dimensions in the completion of this project I take this opportunity to thank the University of Mumbai for giving me chance to do this project. I would like thank my Principal, Dr. Madhavi.S.Pethe for providing the necessary facilities required for completion of this project. I would also like to express my sincere gratitude towards my project guide PROF. MRS N.A. NERURKAR whose guidance and care made the project successful. ...

Words: 9857 - Pages: 40

Premium Essay

Continuous Improvement the Toyota Way

...The “Respect for People” principle is one of the two pillars of The Toyota Way; the other being “Continuous Improvement.” Toyota claims that respect for people is the foundation for continuous improvement. Many managers seem to think they know what this “Respect for People” principle implies, and they believe that they follow it. The reality is that most do not understand this concept outside of the Toyota management system. Toyota states, “Respect for people is the attitude that regards people’s ability to think most.” Most managers have a poor idea of what it actually means to demonstrate “Respect for People.” Many would claim that showing respect for people would include things such as treating employees fairly, giving them clear goals, trusting them to achieve goals set, and listening to employees. Managers believe respect is easy to understand and apply these misguided ideas. This is a huge part of lean that has been missing. “Respect for People” is an aspect of excellence at Toyota that needs to be understood and implemented. It is a mindset that can be difficult to understand without experiencing day to day. This is why it was looked over for so long, with instead the focus being on the surface of the Toyota way. Emphasis is put on the high importance of workers capabilities to begin to describe what it means to truly demonstrate “Respect for People. The workers are allowed to display their capabilities through active participation in running and......

Words: 1148 - Pages: 5

Premium Essay

Toyota

...& Recommendations | 10 | 7 | Bibliography | 14 | INTRODUCTION Toyota Motor Corporation, is a Japanese multinational automaker headquartered in Toyota, Aichi, Japan. In 2010, Toyota Motor Corporation employed 317,734 people worldwide, and was the world's largest automobile manufacturer by production. The company was founded by Kiichiro Toyoda in 1937 as a spinoff from his father's company Toyota Industries to create automobiles. TMC is part of the Toyota Group, one of the largest conglomerates in the world. It created its first product, the Type A engine, and, in 1936, its first passenger car, the Toyota AA. Toyota Motor Corporation group companies are Toyota (including the Scion brand), Lexus, Daihatsu and Hino Motors, along with several "non-automotive" companies. Sakichi Toyoda invented the Toyoda Model G Automatic Loom in 1924 incorporated the principle of Jidoka, which means that the machine automatically stops itself when a problem occurs, later becoming a part of the Toyota Production System. RESEARCH PROBLEM: Toyota has long been recognized as an industry leader in manufacturing and production. Toyota's management philosophy has evolved from the company's origins and has been reflected in the terms "Lean Manufacturing" and Just In Time Production, which was instrumental in developing Toyota's managerial values and business methods collectively known as the Toyota Way. In 2010, the Toyota Motor Corporation ranked first by the International Organization......

Words: 3481 - Pages: 14

Premium Essay

Toyota

...approach (automated error correcting) has enabled the company to pursue lean innovations. Lean manufacturing has enabled Toyota to successfully develop its production systems to include new types of designs. The principles enables Toyota to manage its value stream, identify customer value, implement a “pull” approach that ropes the flow of scarce materials in operations and the overall development of production capability. The success of this ingenious strategy has enabled the company to rise up to global success in the auto industry. While the company still maintains its impressive performance in the application of lean practices, less of its competitive edge can be traced to TPS, more comes from applying lean product development strategies. As a result, lean best practices provide synergy to Toyota Production System. Supply Chain Management Toyota’s Supply chain management is a perfect combination of Porter’s value chain strategy, Kierestsu strategy, and Eliyahu Goldratt’s theory of constraints. Supply chain involves all activities associated with the transformation of raw materials into finished products and flow of products to the consumers as well as the flow of information. Toyota modernized its supply chain management by using information management systems in the 1980’s; suppliers, dealers, body makers, and customers were all linked to the Toyota Network System (TNS). The overall goal of supply chains is to keep all the major components connected. For......

Words: 954 - Pages: 4

Premium Essay

Toyota

...Nhi Nguyen 1 Toyota Communicating Through Crisis INTRODUCTION Since September 2009, the famous vehicle manufacture Toyota has suffered a severe crisis due to unintended quality problems in its cars. In responding to the crisis, Toyota has recalled more than 10 million vehicles worldwide for accelerator pedal, carpet and floor mat flaws that may cause unintended acceleration. This catastrophe has led to millions of dollars in settlements and U.S. fines, as well as hundreds of product liability lawsuits against the automaker, threatening the company’s previous reputation of good quality cars, as well as the brand image built up over time. This research paper aims to elaborate on the Toyota crisis in order to understand why Toyota faces an escalating crisis and how they deal with the crisis, and evoke lessons from Toyota scandal. ABOUT TOYOTA MOTOR CORP. Toyota is one of the world’s largest automakers, based in Toyota, Aichi, Japan. Since its establishment in 1937 in Japan, Toyota has a long history of building safety, reliable and high quality vehicles. Today, the company manufactures vehicles and parts at 53 production sites in 27 countries and regions around the globe, with a variety of sub-brands categories such as Lexus, Yaris, Corolla, Camry, Toyota trucks, and the world’s first gas/electric hybrid Prius, etc. (toyota.com). Its vehicles have been well known for quality, reliability and fuel efficiency. According to the article, “Accelerating into trouble,” from the......

Words: 3352 - Pages: 14

Premium Essay

Toyota

...Toyota   Toyota is currently the biggest car maker in the world. Toyota’s production model has been for long the envy of Detroit’s big three and the benchmark for the auto industry. The auto market in the US has showed signs of improvement, a sign of encouragement for the company. Toyota has invested billions of dollars to develop manufacturing capabilities and supplier networks to supply those markets. Toyota has many comparative advantages over it peers: a strong operational model that generates high margins; a strong global brand synonymous for quality and a business model that allows it to churn out multiple car models at low cost, high speed and high quality. Although Toyota’s supremacy is not uncontended; the so called big three are improving the quality of their cars, Volkswagen is currently buoyant of its success in Europe and the developing nations like China and Brazil and has announced that it will build a plant in the US, a return after an absence of 20 years. Hyundai has shown how favor for a Brand in the market can change quickly with the success of its Hyundai Elantra. Toyota’s competitors have learnt the merits of working with fewer platforms: reduced cost, increase profitability and better management of quality. Yet Toyota’s main challenge does not come from its competitors, rather from within. Although Toyota’s challenges are internal that does not reduce the magnitude of the issues, indeed the most difficult problems to identify and solve......

Words: 3200 - Pages: 13