Free Essay

Project Handleiding

In: Business and Management

Submitted By VL100722
Words 7152
Pages 29
[pic]
1

DEM duaalHES Hogeschool voor Economische Studies
Afdeling Duaal

Handboek projectonderwijs
Propedeuse, semester 1

Datum van uitgave : 298 aAugustus 2010098
Collegeursusjaar : 2010089 - 201109
Studierichtingen : Alle
Studiejaar : Propedeuse

( DEMHES Hogeschool voor Economische studies - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de afdeling DEM Duaal van de HES Hogeschool voor Economische Studies.
Inhoudsopgave

1. Inleiding……………………………………………………………………………………………..…….2

21. Projectopzet………………..………………………………………………………………………3 21.1 Leerdoelen………….………………………………….……………………………………….3 12.2 Projectgroep……………………………………………………………………………………3 12.3 Fasering………………………………………………………………………………………...3 12.4 Blokplanning……………………………………………………………………………………4 12.5 Literatuur………………………………………………………………………………………..45 12.6 Ondersteuning………………………………………………………………………………….5 12.6.1 Projectbegeleiding………………………………………………………………………...56 12.6.2 Projectvaardigheden………………………………………………………………………6 12.6.3 Ondersteunend onderwijs………………………………………………………………..67 12.6.4 Consult……………………………………………………………………………………..7 21.7 Vergaderen……………………………………………………………………………………..7

32. Op te leveren producten…………………………………………………………………………..89 32.1 Contract…………………………………………………………………………………………89 23.2 Plan van aanpak…...……….………………………………………………………………..…9810 23.3 Conceptrapportage…………………………………………………………………………..…910 32.4 Eindrapport……………………………………………………………………………………101 23.5 Individueel procesverslag………...…………………………………………………………112 23.6 Notulen………………………………………………………………………………………..113

34. Toetsing en beoordeling…………………………………………………………………………124

45. Evaluaties…………………………………………………………………………………………135 45.1 Evaluatie projectcompetenties………………………………………………………………135 54.1.1 Voorafgaand aan de evaluatie…………………………………………………………135 45.1.2 Tijdens de evaluatie………………………………………………………….………….135 45.1.3 Na afloop van de evaluatie………………………………………………..……………146 4.25.2 Projectevaluatie………………………………………………………………………………146

1 Inleiding 2

2 Projectopzet 3 2.1 De projectgroep 3 2.2 Fasering 3 2.3 Blokplanning 4 2.4 Literatuur 5 2.5 Ondersteuning 5 2.5.1 Projectbegeleiding 6 2.5.2 Ondersteunend onderwijs 7 2.5.3 Consult 7 2.6 Vergaderen 7

3 Op te leveren producten 9 3.1 Contract 9 3.2 Plan van aanpak 10 3.3 Conceptrapport 10 3.4 Eindrapport 11 3.5 Individueel procesverslag 12 3.6 Notulen 12

4 Toetsing en beoordeling 13 4.1 Het product 13 4.2 Het proces 13 4.3 De OAT 14

5 Evaluaties 14 5.1 Evaluatie projectcompetenties 14 5.1.1 Voorafgaand aan de evaluatie 14 5.1.2 Tijdens de evaluatie 15 5.1.3 Na afloop van de evaluatie 15 5.2 Projectevaluatie 15

Bijlagen
Bijlage A: Algemene projectafspraken 16
Bijlage B: Format notulen projectvergadering 17
Bijlage C: Scoreformulier voor projectcompetenties 18
Bijlage D: Overzicht projectcompetenties (voorbeeld) 21

Bijlagen………………………………………………………………………………………………….157

Bijlage A: Algemene projectafspraken………………………………………………………………157

Bijlage B: Format notulen projectvergadering………………………………………………………168

Bijlage C: Format individueel procesverslagScoreformulier voor projectcompetenties…………….…………………………………………….179

Bijlage D: Taalcriteria schriftelijke productenOverzicht projectcompetenties……………………………………………………….28 (voorbeeld)…………………………………………….21

Inleiding Inleiding

Het bedrijfsleven vraagt steeds meer om medewerkers die behalve over inhoudelijke kennis ook beschikken over persoonlijke competenties, bijvoorbeeld op het gebied van communiceren, samenwerken, resultaatgerichtheid en ondernemend gedrag. Om dergelijke competenties te kunnen ontwikkelen, bevat elk blok binnen de propedeuse van de Aafdeling Duaal een project. Tijdens een project doe je natuurlijk kennis op, maar daarnaast werk je aan vaardigheden en gedrag die nodig zijn om in de beroepspraktijk te kunnen functioneren.

Een project voer je uit met een groep studenten: de projectgroep. Aan Je krijgt bij het begin van een project krijg je een opdracht die je ook in de beroepspraktijk zou kunnen krijgen. De uitvoering van het project leidt tot een echt beroepsproduct. Voor de uitvoering van je project, krijg je kaders en criteria aangereikt, die in dit handboek of in je projecthandleiding staat opgenomen.

De opzet van alle projecten is in grote lijnen hhetetzelfde. Dit handboek beschrijft de algemene werkwijze en regels voor projecten in het eerste1e semester van de propedeuse. De informatie in dit handboek heb je bij de uitvoering van alle projecten nodig.

Naast dit handboek is er voor elk project een projecthandleiding. Hierin wordtstaat de projectopdracht uitgelegd en staan de specifieke regelingen en afspraken voor het per project. Tijdens elk project heb je dus zowel dit handboek als de projecthandleiding van het desbetreffende project nodig. Het handboek bevat generieke informatie die geldt voor alle projecten, de projecthandleiding is specifiek voor één project. Bij elk project heb je dus zowel dit handboek als de projecthandleiding van het desbetreffende project nodig. Indien handboek en projecthandleiding niet overeenkomen, is de informatie in de projecthandleiding leidend.

De opzet van dit handboek is als volgt:
In hoofdstuk 12 wordt uitgelegd hoe een project in de propedeuse is georganiseerd. Hierin wordt uitgelegd welke projectvaardigheden je nodig hebt en, hoe het project over de weken verdeeld is. Wij raden je aan dit hoofdstuk grondig door te lezen voordat je aan je eerste project begint. Hoofdstuk 23 beschrijft de verschillende producten die tijdens een project worden opgeleverd. Per product zijn de eisen benoemd die eraan het product worden gesteld. Elke keer dat je binnen het project een product moet maken heb je dit hoofdstuk nodig. De beoordeling van projecten in de propedeuse wordt toegelicht in hoofdstuk 34. Hoofdstuk 54 geeft tenslotte uitleg over de verschillende evaluaties die plaatsvinden tijdens een project.

Projectopzet

Alle De pprojecten in de propedeuse volgen allemaal in grote lijnen dezelfde opzet. Deze opzet wordt in dit hoofdstuk beschreven. Hierbij gaat het om de fasering en planning, het gebruik van literatuur en de ondersteuning die tijdens een project wordt aangeboden.
AlsIn het geval projecten afwijken van de hierin dit hoofdstuk beschreven opzet, staat dit beschreven in de handleiding van het desbetreffende project.

1 Leerdoelen

Tijdens het samenwerken in projecten, werk je aan competenties en leerdoelen. Na afloop van de projecten in het basissemester heb je de volgende leerdoelen bereikt. De student kan: - een opdracht projectmatig aanpakken - een vergadering voorzitten - een vergadering notuleren - zijn project mondeling presenteren - samen met andere studenten het project vormgeven en uitwerken - geven van feedback geven - reflecteren op zijn eigen ontwikkelingen en kan dit omzetten in logische vervolgstappen - het project uitvoeren conform de eisen die gesteld zijn aan het opstellen van rapporten in het Nederlands (zie notitie ‘Criteria Nederlands voor schriftelijke produckten op het intranet)

Tijdens het werken in projecten werk je aan de volgende competenties: - Competentie 1: Vakkundigheid - Competentie 3: Resultaatgerichtheid - Competentie 4: Ondernemend gedrag - Competentie 6: Communiceren - Competentie 7: Samenwerken - Competentie 10: Ontwikkelingsgericht vermogen
Bij het onderdeel beoordelen/toetsen staat aangegeven hoe je je competenties kuntan behalen.

2 De projectgroep

Een project wordt uitgevoerd door een projectgroep. De groep wordt samengesteld door je coach en bestaat uit circa zes personen. De leden van de projectgroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten van het project. Het initiatief ligt gedurende het gehele project bij de projectgroep. Oftewel, of: de projectgroep is verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van producten, het tijdig informeren van de projectbegeleider bij problemen, het aanvragen van een consult, etc.

Je bent als student verantwoordelijk voor je eigen inbreng in het project, zowel wat betreft kwaliteit als qua omvang. Hierop Je ben jet daarop op ieder moment aan te spreken door de projectgroep en de projectbegeleider.

3 Fasering

Een project bestaat uit een aantal produckten, die doorlopend worden uitgewerkt:
1. Kkick--off
2. Ccontract
3. Pplan van aanpak
4. Cconceptrapport
5. Eeindrapport
6. Ppresentatie

In de kick--off wordt de basis gelegd voor het hele project. Hiervoor is een apart programma opgesteld, datie je krijgtwordt uitgereikt aan het begein van de kick-off. Naast het inhoudelijke aspect wordt met name aandacht besteed aan het werken in groepen. Denk hierbij aan samenwerken, de intermenselijke verhoudingen en de groepsindeling. Er Hierin wordt informatie verstrekt en er wordt uitgelegd wat er gedurende het project verwacht wordt: het . Hierbij worden onderwerpen behandeld die gaan over het WAT en over het HOE. Tijdens de eerste eerste twee 2 weken ligt de nadruk op projectvaardigheden, zodat je als professional aan de slag kunt met je project.

In het contract worden afspraken vastgelegd die gedurende het project binnen de projectgroep gelden. Denk hierbij aan zaken als: welke welke inzet er van elke student wordt verwacht, afspraken m.b.t. vergadertijdstippen, informatie--uitwisseling, etc.

Het plan van aanpak definieert het project. Dit document maakt voor iedereen duidelijk wat het project precies inhoudt en hoe de projectgroep het project aanpakt.

Het conceptrapport is een conceptversie van het uiteindelijk op te leveren product, het eindrapport.

Nadat het eindrapport is opgeleverd, presenteer je in week 10 aan een andere klas je resultaten. Deze presentaties hebben een competitie--element in zich: een. De jury bepaalt welke projectgroep wint.

Hoofdstuk 4 bevat gedetailleerde informatie over de tijdens het project op te leveren producten.

4 Blokplanning

Elk project duurt in totaal 109 weken, tenzij het rooster anders aangeeft. De globale planning is weergegeven in tabel 12.1. Het gaat hier om een globale planning. De projectgroep maakt in het plan van aanpak een gedetailleerde planning voor het project.

|Week |Activiteiten |Product |
|1 |Kick-Off | |
|1 |Contract opstellen |Contract |
|2 |Plan van aanpak maken |Plan van aanpak |
|3 |Project uitvoeren | |
|4 |Project uitvoeren | |
| |Tussenevaluatie projectcompetenties | |
|5 |Project uitvoeren |Conceptrapport |
|6 |Project uitvoeren | |
|7 |Project uitvoeren en invullen eindevaluatie | |
| |projectcompetenties | |
|Toetswk 1 |Eindrapport, Presentatie, VoorbereidenOverall toets (OAT) |Eindrapport, Presentatie |
|Toetswk 2 |Overall toets (OAT) |Individueel procesverslag (inclusief totaal overzicht |
| |Procesverslag maken (individueel) |projectcompetenties) |

Tabel 21.1 Blokplanning

In week 4 en week 78 vindt een evaluatie plaats van de competenties van de projectgroepleden. Hierin wordt het functioneren van individuele projectgroepleden en de projectgroep als geheel besproken. In week 4 vindt de evaluatie van de projectcompetentiese plaats. Dit kan tijdens de projectbijeenkomst gebeuren of individueel, waarbij de resultaten tijdens de projectbijeenkomst worden besproken. Dit is afhankelijk van de keuze van de projectbegeleider. In toetsweek 81 worden de projectcompetenties samengevoegd tot 1 totaalverslag. In toetsweek 210 presenteert de projectgroep het project, waarna het totale project met de projectbegeleider geëvalueerd. Meer informatie over de evaluaties is te vinden in hoofdstuk 5 4.

Naast de in tabel 21.1 genoemde producten maakt de projectgroep notulen van elke vergadering.

De deadline voor het inleveren van een product in een bepaalde week wordt duidelijk van te voren aangegeven door de projectbegeleider. Deze bepaalt in overleg met de inhoudsdeskundige wanneer de producten moeten worden ingeleverd. Alle producten moeten via hardcopy worden ingeleverd in de postvakken van de projectbegeleider en de inhoudsdeskundige. Als er weken uitvallen door vakantie (herfstvakantie of voorjaarsvakantie), dan bepaalt de projectbegeleider wanneer de stukken dan moeten worden ingeleverd!

5 Literatuur

Voor ieder project is in de projecthandleiding verplichte literatuur opgegeven. Zoals de naam al zegt moet de inhoud hiervan verplicht worden toegepast. Voor ieder project is bovendien de volgende literatuur verplicht of aanbevolen. Kijk voor de juiste druk en ISBNnummers in de literatuurlijst van Business basics.:

|Titel |Auteur(s) |Uitgever |
|2 |Diepgang |De specificaties moeten voldoende uitgediept zijn. |
|3 |Theoretische onderbouwing |In het rapport moeten relevante theorieën zijn gebruikt ter onderbouwing, |
| | |eventuele keuzen moeten beargumenteerd zijn beargumenteerd, theorieën moeten |
| | |correct toegepast zijn. |
|4 |Plausibiliteit |Het rapport moet aansluiten bij de realiteit. |
|5 |Duidelijkheid |De lezer moet een helder beeld krijgen van het betoog. |
|6 |Onderscheid hoofd- en bijzaken |Juist onderscheid tussen wat de kern van het betoog is (hoofdstukken) en de wat |
| | |als aachtergrondinformatie dient (bijlagen). |
|7 |Consistentie en integratie |Het rapport moet consistent zijn en een geïntegreerd geheel vormen. |
|8 |Structuur |Het rapport moet helder gestructureerd en logisch opgebouwd zijn. |
|9 |Formele volledigheid |Het rapport moet bevatten: titelpagina, voorwoord, inhoudsopgave, samenvatting, |
| | |inleiding, hoofdtekst onderverdeeld in hoofdstukken, conclusie (en eventueel+ evt.|
| | |aanbevelingen), literatuurlijst, bijlagen. |
|10 |Taalgebruik |Het rapport moet in zakelijke taal geschreven zijn (geen ik, jij, jullie) en het |
| | |taalgebruik moet grammaticaal en stilistisch correct zijn. |
|11 |Vormgeving |De lay-out en typografie van het rapport moeten overzichtelijk en consequent zijn.|
| | |De vormgeving is verzorgd. |
|12 |Gebruik illustraties en bijkomende teksten|Noten, citaten, schema’s en illustraties moeten op correcte wijze worden gebruikt.|

Tabel 32.1 Criteria eindrapport

NBTenslotte: G gebruik bij het opstellen van het rapport het boek Taaltopics: Rapporteren en/of het boek Projectmanagement van Roel Grit.

6 Individueel procesverslag

Iedere student maakt in toetsweek 2 een individueel procesverslag. Hierin gaat hijje et verslag gaat in op de gang van zaken gedurende het project en jezijn je eigen reflectie op deze gang van zaken. Het individueleel procesverslag omvat minimaal 3 pagina’s en moet in enkelvoud worden ingeleverd bij de projectbegeleider. Het procescijfer is een individueel cijfer dat wordt toegekend door de projectbegeleider.. Voor het format zie bijlage C achter in dit Handboek.

Je levert je IPV hardcopy in bij de projectbegeleider.

Let op: Als je je IPV te laat inlevert, dan gelden de volgende regels: Bij 1 dag te laat inleveren = 1 punt aftrek; 2 dagen te laat = 2 punten aftrek; 3 dagen of langer te laat = 3 punten aftrek.

Het procescijfer wordt gebaseerd op de volgende competenties en gedragscriteria:

- Vakkundigheid

o In hoeverre ben je inhoudelijk voorbereid op consulten en projectvergaderingen en in hoeverre laat je dat ook zien

- Resultaatgerichtheid

o Onderneem je actie als er problemen zijn

o Stel je (meetbare) doelstellingen op en bewaak je de voortgang ervan

o Werk je planmatig naar het eindresultaat toe

- Ondernemend gedrag

o Neem je initiatief en anticipeer je op mogelijke problemen

- Communiceren

o Ben je gemakkelijk te verstaan

o ZijnIs je grammatica en spelling correct

o Laat je zien dat je over inlevingsvermogen beschikt

- Samenwerken

o Lever je een actieve bijdrage

o Ondersteun je je medestudenten

o Kom je je afspraken na

o Draag je bij aan een goede sfeer

Bovenstaande competenties en gedragscriteria staan op het projectcompetentieformulier (bijlage), dat je voor jezelf en je medestudenten invult aan het eind van het project. De projectbegeleider maakt gebruik van het formulier in de docentenhandleiding, waaraan de competentie ‘ontwikkelingsgericht vermogen’ is toegevoegd.

De projectbegeleider beoordeelt jouw procesdeze competenties op basis van:

- Wwaarneming tijdens de projectgroepsvergaderingen;

- je inzet tijdens het project;

- iInput van de inhoudsdeskundige;

- Jjouw notulen die je opstelt volgens bijlage B;.

- Jjouw agenda(’s) van vergaderingen, die je opstelt volgens het boek van Roel Grit;

- Jjouw individuele procesverslag, dat je opstelt volgens bijlage C;

- dDe over jou ingevulde scoreformulieren voor projectcompetenties bijlage D.

7 Notulen

Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Ze worden , die uiterlijk één dag na de vergadering worden verstuurd naar alle leden van de projectgroep en naar de projectbegeleider. Meer uitleg hierover krijg je hierover in de lessen over pover projectvaardigheden.

Notulen moeten minimaal de componenten bevatten die worden genoemd in paragraaf 6.4 van het boek Projectmanagement van Roel Grit.

Indien een student te laat komt bij de vergadering of afwezig is, moet dit in de notulen vermeld worden. staan, wDaarbij wordt aangegeven: • of de projectgroep hiervan vooraf op de hoogte was; • de reden van te laat komen of /afwezigheid; • afspraken m.b.t. gevolgen van te laat komen of /afwezigheid.

Een format voor notulen is weergegeven in bijlage B. Let er op dat in ieder geval de afspraken en besluiten goed staan genotuleerd. Hiermee voorkom je discussiess over wie wat zou doen en wanneer een stuk uiterlijk zou moeten worden opgeleverd.

Een format voor notulen is te vinden in bijlage B.

Toetsing en beoordeling

De beoordeling van elk project bestaat uit een drietal ?vier? onderdelen: • pProduct: het eindrapport (groepscijfer) en de eindpresentatie van het project; • pProces: de bijdrage van de student aan het groepsproces (individueel cijfer); • OAT: de schriftelijke overall toets (individueel cijfer).

Daarbij moeten de volgende groepsproducten voldoen aan het taalniveau 1 alvorens ze door de projectbegeleider cq. inhoudsdeskundige worden beoordeeld: • het contract; • het plan van aanpak; • het product.
De projectbegeleider beoordeelt volgens de criteria zoals opgenomen in bijlage D. Als jullie geen ‘Go’ krijgen voor inhoudelijke beoordeling, dan krijgen jullie uiterlijk twee dagen de tijd om het desbetreffende product aan te passen. • Presentatie: het presenteren van hetje project

Het eindcijfer voor het project wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de eerste drie onderdelen. De eindpresentatie kan een cijfer tussen de -1 en + 1 bevatten. Dit cijfer wordt opgeteld bij het product.

Om Voor het behalen van de zevenacht studiepunten te verkrijgen, dient het gemiddelde eindcijfer minimaal een 5,5 te zijn. Deze bepaling is alleen van kracht mitsindien voor de OAT én voor het individuele procesverslag minimaal een 5,5 is behaald.

De cijfers van de diverse onderdelen worden bekend gemaakt door de projectbegeleider. Dit gebeurt (ononggeveer twee2 weken na het maken van de OAT).

Het eindrapport moet in toetsweek 1 ingeleverd worden. Indien een projectgroep de deadline niet haalt, wordt 0,5 ½ ppunt in mindering gebracht op het gegeven productcijfer.

De projectbegeleider maakt uiterlijk aan het begin van toetsweek 2 bekend of het productcijfer voldoende of onvoldoende is. Is het cijfer onvoldoende, dan mag het rapport eenmalig worden verbeterd. De herziene versie moet in de laatste week van het blok worden ingeleverd. Het moment van inlevering wordt door de projectbegeleider bepaald. Voor een verbeterd eindrapport kan maximaal het cijfer 5,5 worden gegeven.

Het individuele procesverslag moet in toetsweek 2 ingeleverd worden. Indien een student de deadline niet haalt, wordt het procesverslag beoordeeld met een 1.

Voor het proces bestaat geen reparatiemogelijkheid.

In toetsweek 1 of 2 maak je een overall toets (OAT) over het project. Dit is een individuele schriftelijke toets die opgesteld wordt door de inhoudsdeskundige. De OAT is congruent aan datgene wat je geleerd dient te hebben in het project, d.w.z. dat het primair gaat om het toepassen van kennis voor het oplossen van het beroepsprobleem in het desbetreffende project.

De OAT wordt nagekeken door de inhoudsdeskundige.

Elke OAT mag één maal herkanst worden. , Deze herkansingmogelijkheid wordt aangeboden in het blok direct daaropvolgend.

Evaluaties

In week 4 worden onder leiding van de projectbegeleider de projectcompetenties van alle groepsleden geëvalueerd. Dit gebeurt onder leiding van de projectbegeleider Tijdens deze evaluatie wordt vooral het functioneren van individuele projectgroepleden besproken. In toetswweek 210 wordt het project als geheel geëvalueerd. Beide evaluaties zijn onderwerp van dit hoofdstuk.

1 Evaluatie projectcompetenties

Tijdens de evaluatie het evalueren van de projectcompetenties geef je elkaar feedback op het het functioneren in de projectgroep. Als je Als je aacht weken intensief met elkaar samenwerkt, krijg met elkaar samenwerkt, krijg je een goed beeld van de sterke punten van je medestudenten en kun je hen tips geven om bepaalde punten te verbeteren.

De eerste evaluatie vindt plaats in week 4. Je hebt dan vaak nog geen compleet beeld van je groepsgenoten, maar wel een eerste indruk. Deze evaluatie is primair bedoeld om bij te sturen: eventueel disfunctioneren van een student kan vroegtijdig onderkend en besproken worden. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, vindt de evaluatie plaats tijdens de projectbijeenkomst met de projectbegeleider.

De tweede evaluatie vindt plaats eind week 7.. Deze evaluatie is noodzakelijk voor het opstellen van je totale overzicht van de projectcompetenties. Daarnaast is deze evaluatie bedoeld om elkaar tips mee te geven voor volgende projecten en voor de werkperiode.

De werkwijze vooraf, tijdens en na afloop van de evaluatie is voor week 4 en week 87 in hoofdlijnen hetzelfde. De projectbegeleider kan er voor kiezen aan beide evaluaties een iets andere invulling te geven.

1 Voorafgaand aan de evaluatie

Voorafgaand aan de evaluatie vul je voor jezelf en voor je groepsgenoten het een scoreformulier ‘projectcompetenties’ in (zie bijlage C, dit formulier is ook los beschikbaar op Het intranet). Wissel de ingevulde scoreformulieren nog niet met elkaar uit. Dit gebeurt tijdens de evaluatie.

Daarnaast denk je na over complimenten die je elk van je medestudenten zou willen geven en tips die je hebt ter verbetering. Maak hiervanover voor jezelf aantekeningen voor tijdens de evaluatie. Kijk bij het bedenken van complimenten en tips naar de verschillende competenties op het scoreformulier ( (vakkundigheid, resultaatgerichtheid, ondernemend gedrag, communiceren, samenwerken)).

2 Tijdens de evaluatie

De evaluatie bestaat uit twee gedeelten. :

Allereerst wordt het functioneren van elke student in de projectgroep geëvalueerd. Iedereen geeft elkaar hierbij één compliment en één tip voor verbetering. Val hierbij niet in herhaling: heeft een medestudent iets al genoemd, probeer dan met een ander punt te komen.

Vervolgens geeft iedereen de ingevulde scoreformulieren aan degene voor wie het formulier is ingevuld. Neem rustig de tijd om de formulieren te bekijken. Als iedereen hiermee klaar is, is er gelegenheid om elkaar vragen te stellen ter verduidelijking.

Tijdens de evaluatie treedt deDe projectbegeleider treedt op als gespreksleider tijdens de evaluatie. Hij/zij neemt dus niet inhoudelijk deel aan het gesprek. Zorg dat je e duidelijk afspreekt wie er tijdens de evaluatie notuleert. 3 Na afloop van de evaluatie

Na de evaluatie van eind week 7 maak je individueel een overzicht van de scoreformulieren die in die week over jouw zijn ingevuld. ingevulde scoreformulieren. Hiervoor is een Excel-werkblad beschikbaar op het het intranet. Een voorbeeld van dit overzicht vind je is weergegeven iin bijlage CD. Het Dit overzicht van de scores op projectcompetenties neem je op in je individuele procesverslag (zie paragraaf 23.5).

2 Projectevaluatie

Aan Op het einde van het project evalueer je als projectgroep het gehele project met de projectbegeleider. Tijdens deze evaluatie heeft de projectgroep b je gelegenheid om feedback te vragen op het eindrapport en geeft de projectgroep aan de projectbegeleider aan de projectbegeleider feedback op het project (op , zowel qua de inhoud en op de als qua ondersteuning).

De volgende onderwerpen kunnen o.a. tijdens de projectevaluatie aan de orde komen: hHet eindresultaat en het proces dat daartoe heeft geleid;
Dde begeleiding door de projectbegeleider en de inhoudsdeskundige;
Dde ondersteunende colleges; dDe projecthandleiding; dDe mMoeilijkheidsgraad van het project; hHet nNut van het project voor de opleiding; dDe sSterke punten van het project; tTips ter verbetering van het project.

Schriftelijke verslaglegging van de projectevaluatie is verplicht. Het verslag en wordt aan de projectbegeleider gegeven.

Bijlage A: Algemene projectafspraken

Projectetiquette • Meld je van tevoren af en vraag wat je moet inhalen of stel voor wat je kunt inhalen. Laat dat niet aan de groep over. • Spreek altijd een nieuw tijdstip af. • Je hoeft nooit iets te ‘pikken’ wat je niet wilt. ??? • Maak een ‘probleem’ zo snel mogelijk bespreekbaar, eventueel met behulp van de projectbegeleider, en maak een plan voor het probleem. • Leg ernstige problemen ook op het bordje van de projectbegeleider. • Maak afspraken met de projectbegeleider over de begeleiding. • Praat niet over maar mét iemand. • Wees eerlijk in het geven van feedback. • Wees eerlijk in het ontvangen van feedback. • Geef anderen de ruimte om te reageren.

Een student lift mee • Accepteer niets wat je niet zint. ??? • Stel het probleem aan de orde. • Maak een rondje: wat vindt iedereen? • Formuleer de taakachterstand. • Vraag aan de meelifter wat hij/zij daarvan kan doen. • Maak afspraken. • Check of iedereen de afspraken begrijpt.

Regels m.b.t. meeliften • De projectbegeleider wordt tijdig geïnformeerd. • Studenten zetten nooit iemand uit de groep. • Studenten mogen wel voorstellen doen aan de projectbegeleider. • Studenten mogen het oneens zijn met de projectbegeleider. • De projectbegeleider is de enige die dit soort zware beslissingen neemt.

Problemen die de groep zelf oplost • Te laat komen van een medestudent. • Een student komt een keer niet. • Een student doet geen voorstel om het werk in te halen. • Een student heeft een taak niet af. • Een planning wordt (gedeeltelijk) niet gehaald. • Een taakverdeling pakt anders uit. • Een student houdt zich niet aan de afgesproken procedure.

Bijlage B: Format notulen projectvergadering

Projectgroep :
Onderwerp vergadering :
Week :
Datum :
Voorzitter :
Notulist :

Aanwezig :
Te laat :
Afwezig : (met / zonder kennisgeving)
Redenen en gevolgen :

Agenda 1. Opening 2. Notulen vorige vergadering Etc.

Verslag
Korte samenvatting per agendapunt (voor zover nodig)

Besluitenlijst
Lijst met tijdens de vergadering genomen beslissingen

Actiepuntenlijst
|Datum actiepunt |Actie |Door wie? |Uiterste datum |
| | | | |
| | | | |

Actiepunten blijven op de lijst staan tot ze afgehandeld zijn!

Bijlage C: Format individueel procesverslag Scoreformulier voor projectcompetenties

|IndivuIndivNaam: |Datum: |
|Ingevuld door: |Project: |

[pic]

HES Hogeschool voor Economische Studies
Afdeling Duaal

Individueel Procesverslag Propedeuse

< Maak hier je eigen titel of plaatje >

Naam:
Studentnr:
Klas:
Projectgroep:
Coach:
Projectbegeleider:
Inhoudsdeskundige:
Project:
Blok:
Datum:
Inhoudsopgave

1. Inleiding 1919
2. Het Project 2020
3. Leerdoelen 2121
4. Projectgroep 2222
5. Conclusie 2323
Bijlage: Overzicht projectcompetenties week 4 2424
Bijlage: Overzicht projectcompetenties week 8 2525

Inleiding

< Vergeet niet bovenstaande tekst tussen de haakjes te verwijderen >

Het Project

< In dit hoofdstuk beschrijf je de opdracht van het project, wat jou bijdrage is geweest, welke onderdelen je met wie hebt gedaan en wanneer je deze hebt opgeleverd. Als er een beoordeling is gegeven, dan schrijf je de beoordeling er ook bij, bijv. Contract opgeleverd in week 1: was niet concreet genoeg, versie 2 ingeleverd in week 2, goedgekeurd. Geldt ook voor het plan van aanpak Go / No GO, het conceptrapport en natuurlijk ook voor het eindrapport >

< Vergeet niet bovenstaande tekst tussen de haakjes te verwijderen >

Leerdoelen

< Tijdens het samenwerken in projecten, werk je niet alleen aan competenties maar ook aan leerdoelen. Na afloop van de projecten in het basissemester heb je de volgende leerdoelen bereikt. De student kan: - een opdracht projectmatig aanpakken - een vergadering voorzitten - een vergadering notuleren - zijn project mondeling presenteren - samen met andere studenten het project vormgeven en uitwerken - feedback geven - reflecteren op zijn eigen ontwikkelingen en dit omzetten in logische vervolgstappen - het project uitvoeren conform de eisen die gesteld zijn aan het opstellen van rapporten in het Nederlands (zie notitie Criteria Nederlands voor schriftelijke producten op het intranet)

Denk er aan dat leerdoelen SMART moeten worden geformuleerd!

Specifiek, duidelijk en concreet Meetbaar, wat en hoeveel heb ik bijgedragen Acceptabel, hoe actief ben je er mee bezig Realistisch, is het haalbaar Tijdgebonden, wanneer heb ik mijn doel gehaald

1. Wat was mijn leerdoel in het vorig project? o Heb ik mijn leerdoel behaald, zo ja, wat zijn je acties geweest om je leerdoel te behalen, zo nee, waarom niet? 2. Wat is mijn leerdoel in dit project? o Wat heb ik er aan gedaan om mijn leerdoel te behalen? Is mijn leerdoel behaald? Zo nee, waarom niet? 3. Wat is mijn leerdoel voor het volgend project? >

< Vergeet niet bovenstaande tekst tussen de haakjes te verwijderen >

Projectgroep

< Hierin schrijf je wie er in de projectgroep zitten en wie welk onderdeel zou maken (planning vanuit het Plan van aanpak) en of deze afspraken ook zijn nagekomen. Ook geef je aan wie wanneer voorzitter / notulist was. Daarnaast beschrijf je of de groep zich ook aan de planning heeft gehouden.>

Je krijgt dus minimaal de volgende schema’s:

De projectgroep bestond uit de volgende leden: - namen projectleden

Planning vanuit plan van aanpak: - Onderdeel A Projectlid A, gerealiseerd door Projectlid B - Onderdeel B Projectlid B, gerealiseerd door Projectlid B

De planning is op de onderdelen C, D etc wel aangehouden, bij de onderdelen A, B, E zijn we uitgelopen, om de volgende redenen: - Projectlid F was ziek - Konden geen goede beslissing nemen, omdat we nog informatie aan het verzamelen waren etc.

Schema vergaderingen: Vergadering 1 jan Voorzitter Projectlid C ja/nee Notulist Projectlid D ja/nee

Indien nee, dan geef je aan wie de taak heeft overgenomen>

< Vergeet niet bovenstaande tekst tussen de haakjes te verwijderen >

Conclusie

< Vergeet niet bovenstaande tekst tussen de haakjes te verwijderen >

Bijdrage Projectgroepleden

Bijlage: Overzicht projectcompetenties week 4

|Scores voor : |Frits | | | | | |
|Datum : |15-06-05 | | | | | |
|Project : |Ondernemingsplan | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ingevuld door : |Jan |Piet |Marie |Anna |Wim |Gemidd. |Zelfevaluatie |
|Vakkundigheid |4 |5 |3 |4 |4 |4,0 |4 |
|Resultaatgerichtheid |3 |4 |3 |3 |4 |3,4 |4 |
|Ondernemend gedrag |3 |2 |3 |3 |3 |2,8 |3 |
|Communiceren |4 |3 |4 |3 |3 |3,4 |4 |
|Samenwerken |2 |2 |3 |2 |3 |2,4 |3 |
|Gemiddeld |3,2 |3,2 |3,2 |3 |3,4 |3,2 |3,6 |

< Je geeft nu voor iedere student een TOP en een TIP. Kies 1 competentie uit waar je de Top en de TIP overgeeft. Het komt er dan als volgt uit te zien:

Groepslid A: Ondernemend gedrag
TOP: Je staat altijd klaar om te helpen, je doet actief mee aan het project
TIP: Je trekt snel activiteiten naar je toe, geef ook anderen de kans

Groepslid B: Communiceren
TOP: Geeft goede adviezen in de vergaderingen
TIP: Probeer ook eens een ander aan het woord te laten >

< Vergeet niet bovenstaande tekst tussen de haakjes te verwijderen >

Bijlage: Overzicht projectcompetenties week 7

|Scores voor : |Frits | | | | | |
|Datum : |15-06-05 | | | | | |
|Project : |Ondernemingsplan | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ingevuld door : |Jan |Piet |Marie |Anna |Wim |Gemidd. |Zelfevaluatie |
|Vakkundigheid |4 |5 |3 |4 |4 |4,0 |4 |
|Resultaatgerichtheid |3 |4 |3 |3 |4 |3,4 |4 |
|Ondernemend gedrag |3 |2 |3 |3 |3 |2,8 |3 |
|Communiceren |4 |3 |4 |3 |3 |3,4 |4 |
|Samenwerken |2 |2 |3 |2 |3 |2,4 |3 |
|Gemiddeld |3,2 |3,2 |3,2 |3 |3,4 |3,2 |3,6 |

< Je geeft in week 7 ook weer voor iedere student een TOP en een TIP. Kies 1 competentie uit waar je de Top en de TIP over geeft.

Het komt er dan als volgt uit te zien:

Groepslid A: Vakkundigheid
TOP: De kosten en baten waren goed berekend
TIP: Vraag wat eerder om hulp

Groepslid B: Samenwerken
TOP: Vraagt altijd of hij nog iemand anders nog kan helpen
TIP: Probeer niet alleen maar grapjes te maken >

< Vergeet niet bovenstaande tekst tussen de haakjes te verwijderen >

Scoreformulier voor projectcompetenties

|Naam: |Datum: |
|Ingevuld door: |Project: |

Instructie
Kruis op onderstaande schalen tussen twee uiterste gedragingen aan welk gedrag je het meest herkent. Indien je m.b.t. een bepaald aspect geen beeld hebt, dan vul je niets in.

Competentie: Vakkundigheid

|Weinig onderzoekend |1 |2 |3 |4 |5 |Onderzoekend |
|Toont neiging tot ‘jumping-to-conclusions’, |□ |□ |□ |□ |□ |Is gericht op verzamelen van relevante en |
|verzuimt om eerst voldoende relevante informatie | | | | | |aanvullende informatie m.b.t. vraagstuk: stelt |
|m.b.t. een vraagstuk te verzamelen | | | | | |vragen, gebruikt diverse bronnen |
|Neemt informatie (te) snel voor ‘waar’ aan: |□ |□ |□ |□ |□ |Bekijkt verzamelde informatie kritisch: vraagt |
|controleert informatie niet | | | | | |door, checkt informatie bij anderen |

|Weinig analytisch |1 |2 |3 |4 |5 |Analytisch |
|Heeft moeite om hoofd- van bijzaken te |□ |□ |□ |□ |□ |Ordent complexe informatie: scheidt hoofd- van |
|onderscheiden | | | | | |bijzaken, scheidt feiten van meningen |
|Heeft moeite om de essentie uit cijfermatige |□ |□ |□ |□ |□ |Haalt de essentie uit cijfermatige gegevens |
|gegevens te halen, of slaat cijfers als belangrijke| | | | | | |
|bron bij voorkeur over | | | | | | |
|Legt geen verbanden tussen gegevens, of verkeerde |□ |□ |□ |□ |□ |Legt verbanden tussen (cijfermatige) gegevens, |
|verbanden: haalt bijvoorbeeld oorzaak en gevolg | | | | | |stelt oorzaak-gevolg vast |
|door elkaar | | | | | | |

| Is weinig vakkundig |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer vakkundig |

De volgende indicatoren zijn niet opgenomen bij vakkundigheid: • Conceptueel vermogen • Vermogen tot oordeelsvorming

Competentie: Resultaatgerichtheid

|Weinig doelgericht |1 |2 |3 |4 |5 |Doelgericht |
|Heeft geen duidelijk doel voor ogen |□ |□ |□ |□ |□ |Stelt (meetbare) doelen |
|Werkt ongestructureerd, chaotisch |□ |□ |□ |□ |□ |Werkt planmatig; maakt afspraken over resultaten,|
| | | | | | |werkwijze, deadlines |
|Controleert niet of hij/zij nog op de goede weg is |□ |□ |□ |□ |□ |Bewaakt voortgang, controleert of hij/zij nog op |
| | | | | | |de goede weg is |

|Weinig oplossingsgericht |1 |2 |3 |4 |5 |Oplossingsgericht |
|Blijft regelmatig steken in klachten of bezwaren |□ |□ |□ |□ |□ |Onderneemt zelf actie bij problemen |
|Controleert niet of oplossingen daadwerkelijk |□ |□ |□ |□ |□ |Bewaakt of oplossingen worden uitgevoerd |
|worden uitgevoerd | | | | | | |

| Is weinig resultaatgericht |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer resultaatgericht |

De volgende indicator is niet opgenomen bij resultaatgerichtheid: • Efficiëntie

Competentie: Ondernemend gedrag

|Weinig pro-actief |1 |2 |3 |4 |5 |Pro-actief |
|Is afwachtend; is weinig oplossingsgericht wanneer |□ |□ |□ |□ |□ |Neemt initiatieven; anticipeert op mogelijke |
|zich problemen dreigen voor te doen | | | | | |problemen en doet uit zichzelf pogingen een |
| | | | | | |probleem op lossen |
|Houdt vast aan bestaande werkwijze / methoden |□ |□ |□ |□ |□ |Past handelswijze aan indien omstandigheden dit |
| | | | | | |vereisen |

| Is weinig ondernemend |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer ondernemend |

De volgende indicator is niet opgenomen bij ondernemend gedrag: • Commercieel gericht

Competentie: Communiceren

|Weinig toegankelijk |1 |2 |3 |4 |5 |Toegankelijk |
|Is weinig samenhangend: breedsprakig, hoofd- en |□ |□ |□ |□ |□ |Hanteert bij communiceren een duidelijke en |
|bijzaken moeilijk van elkaar te scheiden | | | | | |logische structuur: hoofdlijn is duidelijk |
|Is niet duidelijk, gebruikt (vak)taal vaak |□ |□ |□ |□ |□ |Is begrijpelijk, gebruikt (vak)taal correct, |
|incorrect, stemt taalgebruik niet af op doelgroep | | | | | |stemt taalgebruik af op doelgroep |
|Bij mondeling: hapert regelmatig, is slecht |□ |□ |□ |□ |□ |Bij mondeling: spreekt vlot, hanteert goed tempo,|
|verstaanbaar, te snel of te langzaam tempo | | | | | |is makkelijk verstaanbaar |
|Bij schriftelijk: veel grammatica- en spelfouten |□ |□ |□ |□ |□ |Bij schriftelijk: correcte grammatica en spelling|

|Weinig sensitief |1 |2 |3 |4 |5 |Sensitief |
|Reageert op anderen zonder zich in hun positie of |□ |□ |□ |□ |□ |Reageert op anderen met begrip voor hun positie |
|motieven te verdiepen: stelt geen vragen, komt | | | | | |of motieven zonder meteen te oordelen |
|direct met eigen mening | | | | | | |
|Begrijpt vaak niet wat anderen (bedoelen te) | | | | | |Beschikt over inlevingsvermogen |
|zeggen, weinig inlevingsvermogen | | | | | | |
|Praat/klaagt achter de rug van anderen om; is |□ |□ |□ |□ |□ |Praat met respect over anderen; behandelt anderen|
|aanvallend in de benadering van anderen | | | | | |met respect |
|Luistert slecht | | | | | |Luistert actief: stelt vragen, vat samen e.d. |

| Is weinig communicatief |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer communicatief |

De volgende indicator is niet opgenomen bij communiceren: • Overtuigingskracht

Competentie: Samenwerken

|Weinig taakgericht |1 |2 |3 |4 |5 |Taakgericht |
|Is alleen gericht op het uitvoeren van de eigen |□ |□ |□ |□ |□ |Levert actieve bijdrage aan structurering van het|
|taak; is niet gericht op afstemming van eigen | | | | | |werk, waaronder afspraken over doelen, |
|werkzaamheden met die van teamleden | | | | | |resultaten, werkwijze, deadlines, e.d. |
|Houd zich niet aan afspraken: m.b.t. voorbereiding,|□ |□ |□ |□ |□ |Komt afspraken na: is op tijd aanwezig, is |
|aanwezigheid, opleveren prestaties | | | | | |voorbereid, levert prestaties volgens afspraken |
| | | | | | |e.d. |
|Stelt geen vragen over eigen bijdrage; staat niet |□ |□ |□ |□ |□ |Evalueert eigen bijdrage kritisch: vraagt hoe het|
|open voor suggesties ter verbetering | | | | | |beter kan |
|Toont geen belangstelling voor bijdragen van |□ |□ |□ |□ |□ |Evalueert bijdragen van anderen kritisch: stelt |
|anderen | | | | | |vragen, geeft opbouwende kritiek |
|Wacht af als deadlines niet gehaald dreigen te |□ |□ |□ |□ |□ |Onderneemt actie als deadlines niet gehaald |
|worden | | | | | |dreigen te worden |

|Weinig teamgericht |1 |2 |3 |4 |5 |Teamgericht |
|Stelt zich afzijdig op, doet geen pogingen contact |□ |□ |□ |□ |□ |Draagt bij aan goede sfeer: maakt contact, is |
|met anderen te maken | | | | | |tactvol, toont belangstelling, laat ieder tot |
| | | | | | |zijn recht komen |
|Doet alleen eigen deel |□ |□ |□ |□ |□ |Ondersteunt teamleden: biedt gevraagd en |
| | | | | | |ongevraagd hulp |
|Sluit zich af voor kritiek; schiet gelijk in de |□ |□ |□ |□ |□ |Staat open voor suggesties en kritiek van anderen|
|verdediging (ja, maar….) | | | | | | |
|Stoort zich aan het gedrag van anderen en komt |□ |□ |□ |□ |□ |Spreekt teamleden op constructieve wijze aan op |
|achteraf met kritiek | | | | | |het niet nakomen van afspraken en ander ongewenst|
| | | | | | |gedrag |
|Blijft steken in klachten of bezwaren; |□ |□ |□ |□ |□ |Stelt conflicten aan de orde op een open en |
|gaat discussies uit de weg | | | | | |oplossingsgerichte wijze |

| Is weinig gericht op samenwerken |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer gericht op samenwerken |

|Toelichting (evt. opmerkingen/voorbeelden die bovenstaande oordelen ondersteunen) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Instructie
Kruis op onderstaande schalen tussen twee uiterste gedragingen aan welk gedrag je het meest herkent. Indien je m.b.t. een bepaald aspect geen beeld hebt, dan vul je niets in.

Competentie: Vakkundigheid

|Weinig onderzoekend |1 |2 |3 |4 |5 |Onderzoekend |
|Toont neiging tot ‘jumping-to-conclusions’, |□ |□ |□ |□ |□ |Is gericht op verzamelen van relevante en |
|verzuimt om eerst voldoende relevante informatie | | | | | |aanvullende informatie m.b.t. vraagstuk: stelt |
|m.b.t. een vraagstuk te verzamelen | | | | | |vragen, gebruikt diverse bronnen |
|Neemt informatie (te) snel voor ‘waar’ aan: |□ |□ |□ |□ |□ |Bekijkt verzamelde informatie kritisch: vraagt |
|controleert informatie niet | | | | | |door, checkt informatie bij anderen |

|Weinig analytisch |1 |2 |3 |4 |5 |Analytisch |
|Heeft moeite om hoofd- van bijzaken te |□ |□ |□ |□ |□ |Ordent complexe informatie: scheidt hoofd- van |
|onderscheiden | | | | | |bijzaken, scheidt feiten van meningen |
|Heeft moeite om de essentie uit cijfermatige |□ |□ |□ |□ |□ |Haalt de essentie uit cijfermatige gegevens |
|gegevens te halen, of slaat cijfers als belangrijke| | | | | | |
|bron bij voorkeur over | | | | | | |
|Legt geen verbanden tussen gegevens, of verkeerde |□ |□ |□ |□ |□ |Legt verbanden tussen (cijfermatige) gegevens, |
|verbanden: haalt bijvoorbeeld oorzaak en gevolg | | | | | |stelt oorzaak-gevolg vast |
|door elkaar | | | | | | |

| Is weinig vakkundig |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer vakkundig |

De volgende indicatoren zijn niet opgenomen bij vakkundigheid: • Conceptueel vermogen • Vermogen tot oordeelsvorming

Competentie: Resultaatgerichtheid

|Weinig doelgericht |1 |2 |3 |4 |5 |Doelgericht |
|Heeft geen duidelijk doel voor ogen |□ |□ |□ |□ |□ |Stelt (meetbare) doelen |
|Werkt ongestructureerd, chaotisch |□ |□ |□ |□ |□ |Werkt planmatig; maakt afspraken over resultaten,|
| | | | | | |werkwijze, deadlines |
|Controleert niet of hij/zij nog op de goede weg is |□ |□ |□ |□ |□ |Bewaakt voortgang, controleert of hij/zij nog op |
| | | | | | |de goede weg is |

|Weinig oplossingsgericht |1 |2 |3 |4 |5 |Oplossingsgericht |
|Blijft regelmatig steken in klachten of bezwaren |□ |□ |□ |□ |□ |Onderneemt zelf actie bij problemen |
|Controleert niet of oplossingen daadwerkelijk |□ |□ |□ |□ |□ |Bewaakt of oplossingen worden uitgevoerd |
|worden uitgevoerd | | | | | | |

| Is weinig resultaatgericht |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer resultaatgericht |

De volgende indicator is niet opgenomen bij resultaatgerichtheid: • Efficiëntie

Competentie: Ondernemend gedrag

|Weinig pro-actief |1 |2 |3 |4 |5 |Pro-actief |
|Is afwachtend; is weinig oplossingsgericht wanneer |□ |□ |□ |□ |□ |Neemt initiatieven; anticipeert op mogelijke |
|zich problemen dreigen voor te doen | | | | | |problemen en doet uit zichzelf pogingen een |
| | | | | | |probleem op lossen |
|Houdt vast aan bestaande werkwijze / methoden |□ |□ |□ |□ |□ |Past handelswijze aan indien omstandigheden dit |
| | | | | | |vereisen |

| Is weinig ondernemend |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer ondernemend |

De volgende indicator is niet opgenomen bij ondernemend gedrag: • Commercieel gericht

Competentie: Communiceren

|Weinig toegankelijk |1 |2 |3 |4 |5 |Toegankelijk |
|Is weinig samenhangend: breedsprakig, hoofd- en |□ |□ |□ |□ |□ |Hanteert bij communiceren een duidelijke en |
|bijzaken moeilijk van elkaar te scheiden | | | | | |logische structuur: hoofdlijn is duidelijk |
|Is niet duidelijk, gebruikt (vak)taal vaak |□ |□ |□ |□ |□ |Is begrijpelijk, gebruikt (vak)taal correct, |
|incorrect, stemt taalgebruik niet af op doelgroep | | | | | |stemt taalgebruik af op doelgroep |
|Bij mondeling: hapert regelmatig, is slecht |□ |□ |□ |□ |□ |Bij mondeling: spreekt vlot, hanteert goed tempo,|
|verstaanbaar, te snel of te langzaam tempo | | | | | |is makkelijk verstaanbaar |
|Bij schriftelijk: veel grammatica- en spelfouten |□ |□ |□ |□ |□ |Bij schriftelijk: correcte grammatica en spelling|

|Weinig sensitief |1 |2 |3 |4 |5 |Sensitief |
|Reageert op anderen zonder zich in hun positie of |□ |□ |□ |□ |□ |Reageert op anderen met begrip voor hun positie |
|motieven te verdiepen: stelt geen vragen, komt | | | | | |of motieven zonder meteen te oordelen |
|direct met eigen mening | | | | | | |
|Begrijpt vaak niet wat anderen (bedoelen te) | | | | | |Beschikt over inlevingsvermogen |
|zeggen, weinig inlevingsvermogen | | | | | | |
|Praat/klaagt achter de rug van anderen om; is |□ |□ |□ |□ |□ |Praat met respect over anderen; behandelt anderen|
|aanvallend in de benadering van anderen | | | | | |met respect |
|Luistert slecht | | | | | |Luistert actief: stelt vragen, vat samen e.d. |

| Is weinig communicatief |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer communicatief |

De volgende indicator is niet opgenomen bij communiceren: • Overtuigingskracht

Competentie: Samenwerken

|Weinig taakgericht |1 |2 |3 |4 |5 |Taakgericht |
|Is alleen gericht op het uitvoeren van de eigen |□ |□ |□ |□ |□ |Levert actieve bijdrage aan structurering van het|
|taak; is niet gericht op afstemming van eigen | | | | | |werk, waaronder afspraken over doelen, |
|werkzaamheden met die van teamleden | | | | | |resultaten, werkwijze, deadlines, e.d. |
|Houd zich niet aan afspraken: m.b.t. voorbereiding,|□ |□ |□ |□ |□ |Komt afspraken na: is op tijd aanwezig, is |
|aanwezigheid, opleveren prestaties | | | | | |voorbereid, levert prestaties volgens afspraken |
| | | | | | |e.d. |
|Stelt geen vragen over eigen bijdrage; staat niet |□ |□ |□ |□ |□ |Evalueert eigen bijdrage kritisch: vraagt hoe het|
|open voor suggesties ter verbetering | | | | | |beter kan |
|Toont geen belangstelling voor bijdragen van |□ |□ |□ |□ |□ |Evalueert bijdragen van anderen kritisch: stelt |
|anderen | | | | | |vragen, geeft opbouwende kritiek |
|Wacht af als deadlines niet gehaald dreigen te |□ |□ |□ |□ |□ |Onderneemt actie als deadlines niet gehaald |
|worden | | | | | |dreigen te worden |

|Weinig teamgericht |1 |2 |3 |4 |5 |Teamgericht |
|Stelt zich afzijdig op, doet geen pogingen contact |□ |□ |□ |□ |□ |Draagt bij aan goede sfeer: maakt contact, is |
|met anderen te maken | | | | | |tactvol, toont belangstelling, laat ieder tot |
| | | | | | |zijn recht komen |
|Doet alleen eigen deel |□ |□ |□ |□ |□ |Ondersteunt teamleden: biedt gevraagd en |
| | | | | | |ongevraagd hulp |
|Sluit zich af voor kritiek; schiet gelijk in de |□ |□ |□ |□ |□ |Staat open voor suggesties en kritiek van anderen|
|verdediging (ja, maar….) | | | | | | |
|Stoort zich aan het gedrag van anderen en komt |□ |□ |□ |□ |□ |Spreekt teamleden op constructieve wijze aan op |
|achteraf met kritiek | | | | | |het niet nakomen van afspraken en ander ongewenst|
| | | | | | |gedrag |
|Blijft steken in klachten of bezwaren; |□ |□ |□ |□ |□ |Stelt conflicten aan de orde op een open en |
|gaat discussies uit de weg | | | | | |oplossingsgerichte wijze |

| Is weinig gericht op samenwerken |1 |2 |3 |4 |5 | Is zeer gericht op samenwerken |

|Toelichting (evt. opmerkingen/voorbeelden die bovenstaande oordelen ondersteunen) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Bijlage D: Taalcriteria schriftelijke productenOverzicht projectcompetenties (voorbeeld)

Dit overzicht is gemaakt met het Excel--werkblad “Overzicht projectcompetenties”. Je kunt dit werkblad downloaden van het intranet.

|Scores voor : |Frits | | | | | |
|Datum : |15-06jun-05 | | | | | |
|Project : |Ondernemingsplan | | | | | |
| | | | | | | | |
|Ingevuld door : |Jan |Piet |Marie |Anna |Wim |Gemidd. |Zelfevaluatie |
|Vakkundigheid |4 |5 |3 |4 |4 |4,0 |4 |
|Resultaatgerichtheid |3 |4 |3 |3 |4 |3,4 |4 |
|Ondernemend gedrag |3 |2 |3 |3 |3 |2,8 |3 |
|Communiceren |4 |3 |4 |3 |3 |3,4 |4 |
|Samenwerken |2 |2 |3 |2 |3 |2,4 |3 |
|Gemiddeld |3,2 |3,2 |3,2 |3 |3,4 |3,2 |3,6 |

In de loop van je studie worden de eisen die aan je schriftelijke beroepsproducten worden gesteld steeds hoger. Op die manier groei je toe naar het individuele adviesrapport waarmee je je studie op HBO-niveau afsluit. In onderstaand schema vind je een globaal overzicht van de minimumeisen die per studiefase aan je schriftelijke beroepsproducten worden gesteld. Wanneer het contract, plan van aanpak en eindrapport naar het oordeel van de projectbegeleider onder deze minimumeisen blijft, kan deze het product de toegang tot een inhoudelijke beoordeling weigeren. Je krijgt dan twee dagen de tijd om te zorgen dat het product alsnog voldoet aan de criteria, zodat het voor inhoudelijke beoordeling in aanmerking komt. De boven genoemde beroepsproducten in dit project moeten minimaal voldoende zijn op niveau 1.

Schema ontwikkelingscriteria (schriftelijk) per studiefase
|Studiefase |Niveau 1: |Niveau 2: |Niveau 3: |Niveau 4: |
| |algemene taalverzorging |conventies beroeps |doelmatig structureren |Helikopterview |
| | |producten | | |
|semester 1 |Kan spelling, | | | |
|basisfase |woordkeuze, zinsbouw en | | | |
| |grammatica op | | | |
| |taaltoetsniveau hanteren| | | |
| |(Maximaal 5 fouten per | | | |
| |pagina.) | | | |
|Hoofdfase 1 |idem |idem |- Weet hoofd- en bijzaken te| |
| |(zie boven) |(zie boven) |onderscheiden | |
| | | |- Kan op meso- en microniveau| |
| | | |een logische structuur | |
| | | |aanbrengen. | |
| | | |- gebruikt signaalwoorden om | |
| | | |verbanden duidelijk te maken | |
| | | |- Schrijft een consistente en| |
| | | |neutrale stijl | |
|Hoofdfase 2 |idem |idem |idem |Metaniveau van reflectie: |
| |(zie boven) |(zie boven) |(zie boven) |- verantwoording aanpak. |
| | | | |- oordeel met steekhoudende en |
| | | | |publieksgerichte argumenten. |
| | | | |- controleerbaarheid |
CHECKLIST AANDACHTSPUNTEN TAALNIVEAU 1

Woordkeuze

|AANDACHTS-PUNTEN |VALKUILEN |BEOORDELING |
|Zijn de woorden juist gekozen? |a. Verkeerd woord (te vaag/ onduidelijk) | |
| |gebruikt | |
| |b. Te weinig variatie in woordgebruik | |
| |c. Verkeerde woordvorm | |
|Zijn de juiste woordcombinaties|a. Verkeerde woordcombinatie gemaakt | |
|gebruikt? |b. Fout met voorzetsels gemaakt | |
|Zijn de woorden goed gebruikt? |a. In deze context heeft het woord een | |
| |andere betekenis | |
| |b. Contaminatie (verhaspeling: | |
| |optelefoneren, dat kost duur) | |
| |c. Lidwoord verkeerd / ontbreekt | |
| |d. Verkeerde woordvorm gekozen: | |
| |bv. een groot/grote huis (het) | |
| |een groot/grote schuur (de) | |
|Wordt beeldspraak correct |a. Clichés gebruikt | |
|gebruikt? |b. Beelden worden door elkaar gebruikt | |
| |c. Niet bestaande beeldspraak gebruikt | |
| |d. Te veel beeldspraak gebruikt | |
| |e. Onjuist gebruik van gezegde / | |
| |uitdrukking bv. de rotte appel valt niet | |
| |ver van de boom | |

Grammatica, spelling en interpunctie

|AANDACHTS-PUNTEN |VALKUILEN |BEOORDELING |
|Zijn de zinsconstructies |a. De zin is onvolledig (bijvoorbeeld het onderwerp | |
|goed? |ontbreekt) | |
| |b. De woordvolgorde is niet correct (hoofdzin/bijzin) | |
| |c. Fout bij samentrekking | |
| |d. Fout bij beknopte bijzin: onderwerp hoofd- en bijzin | |
| |moet hetzelfde zijn | |
| |fout is bv . Kijkend uit het raam, viel plotseling een | |
| |dakpan naar beneden. | |
|Zijn de werkwoorden goed |a. Verkeerde werkwoordsvorm gebruikt | |
|gebruikt? |b. Te veel wisseling van werkwoordstijden | |
| |(verl.tijd/tegenw. tijd) | |
| |c. Werkwoordstijden zijn niet correct gekozen | |
| |d. Werkwoordstijden zijn niet consequent gebruikt | |
|Zijn er geen overige |Fout gebruik van: | |
|grammaticale fouten |a. als/dan: bv groter als ipv groter dan | |
|gemaakt? |b. dat/wat: ‘dat’’ verwijst naar concrete zaken, wat naar| |
| |hele zinnen | |
| |c. hun/hen: hun alleen als het een voorzetsel + hen | |
| |vervangt of als bezittelijk voornaamwoord: hun boek | |
| |d. me/mijn: ik was me/mijn hand | |
| |e. een aantal heeft/hebben | |
|Is de spelling juist en |a. Werkwoordspelling is onjuist (d/t) | |
|consequent? |b. Spelfout volgens Groene Boekje | |
| |c. Verkeerde spelling / gebruik van: | |
| |- Hoofdletters / kleine letters | |
| |- Aaneenschrijven van woorden (bijvoorbeeld: opslag | |
| |ruimte -> opslagruimte) | |
| |- Schrijven van getallen | |
| |- De tussenklank –e(n)-, tussen-n en tussen-s in | |
| |samenstellingen | |
| |- Uitspraaktekens: apostrof, trema, liggend streepje | |
| |- Afkorting is niet correct / niet goed gebruikt | |
| |d. De spelling is niet consequent | |
|Is de interpunctie juist? |a. De zin is niet afgesloten met een punt | |
| |b. Komma verkeerd gebruikt (een beperkende bijzin krijgt | |
| |geen komma, een uitbreidende wel) | |
| |c. Verkeerd gebruik dubbele punt / puntkomma | |
| |d. Aandachtstreepjes niet correct gebruikt | |
| |e. Enkele / dubbele aanhalingstekens niet goed gebruikt | |

Dit handboek is aan verandering onderhevig, er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend 2010 - 2011…...

Similar Documents

Premium Essay

Project

...PROJECT ABSTRACT Project Name your name Project completion date INTRODUCTION Example: Today there are more than 100 animal species on the Endangered Species List in the United states alone. Each year more are added. Due to rescue and repopulation efforts, some animals are removed from the list. During our unit on animal habitat we will study some of these endangered animals and make suggestions for increasing their numbers. TASK(S) Example: IN order to prevent a species from being wiped out, my team and I have been given an area of wilderness land within the United states to build an animal sanctuary. The sanctuary must allow the animals some of the freedoms they would have in the wild, yet keep them with in the 200-acre space. We must also consider the best plan for operating the sanctuary , identifying funding sources, and ensuring ongoing health of the animals. ACTIVITY/PROCESS Example: Our animal * Select an animal from the Endangered species List * Research the animals natural habitat, dietary needs, and predators * Research the reasons why the animal is included on the endangered species List * Determine what might help the animal to prosper Our sanctuary * Determine what type of enclosure will be used to contain the animals within the sanctuary ...

Words: 321 - Pages: 2

Premium Essay

Project

...Chapter 3 Planning the Project This chapter begins by discussing the nine key elements of the project plan. The following two sections address the planning process in greater detail with considerable emphasis placed on the project launch meeting and the hierarchical planning process by which parts of the plan are sequentially broken down into finer levels of detail. This provides a natural transition to the creation of the Work Breakdown Structure. Finally, the chapter is concluded with a discussion of multidisciplinary teams including the topics of integration management and concurrent engineering. Cases and Readings Some cases appropriate to the subject of this chapter are: Harvard: 9-692-058 Taco Bell Corp. This 31-page best-selling case describes a project to implement a new strategic plan involving major changes in layout, staffing, quality, product design, and information systems. The coordination and integration of all these project activities is what makes the plan successful, and hard for competitors to imitate. Two teaching notes are available for this case: 5-692-091 (20 pages) and 5-196-073 (12 pages). Harvard: 9-694-059 Hardcard Project: Plus Development Corp. (A1); 9-694-060 Hardcard Project: Plus Development Corp. (A2) This 10-page (12-pages for A2) case allows the students to evaluate, using Microsoft Project software, the time line, resource allocations, and other aspects of a major project concerned with developing a hard disk drive...

Words: 3660 - Pages: 15

Free Essay

Project

...Several Himalayan geologists have repeatedly expressed apprehension against the massive road  and dam-building construction activity taking place in Uttarakhand which had resulted in the hillsides “crumbling. States oppose Model Flood Bill Even as floods play havoc in Uttarakhand, several states have opposed the provisions of a 38-year-old Model Flood Bill aimed at minimising losses to life and property in the natural calamity. The CWC had circulated the model bill to all the states to help the state governments enact the legislation. Except for Manipur and Rajasthan, no state legislature has enacted the 'Model Bill on Flood Plain Zoning'. Human hand behind flood disaster Ecologists point out that the huge expansion of hydro-power projects and construction of roads to cope with the lakhs of tourists in Uttarakhand and Himachal Pradesh has compounded the scale of the disaster. There are of course links between climate change and extreme weather events as has happened with the torrential rain in Uttarakhand. But this has been exacerbated by the reckless construction of buildings, dams and roads in a fragile environment. Many of the settlements have been built right next to the rivers in blatant violation of environmental laws. The expansion of roads has proved a major destabilising factor combined as it is with plans to construct over 200 dams in this sensitive eco-zone. Data with the Uttarakhand state transport department bears this out. The state has seen a 1000......

Words: 2541 - Pages: 11

Premium Essay

Project

...with any project team is a lack of good communication.This type issue could arrise where team members are scareterd all over the world without face to face communication.The communication through the internet, skype or some of the other communication technologies that are now available are sometimes not reliable and could cause miscommunication. what about one of the team members performing one of the tasks without informing the other team members about it. Overdetermining - project managers sometimes overstates their capabilities of comleting a project on time. That is when a project will take say two months to accomplish they use presure or lack of experience or presure to perform even the other factors that ignores reality for something that is not imporsimble to accomples in the time given. When everyone is not available at the same time to work as a team on the project this could cause a delay to finish and deliver the project on time. The trade offs that is to make a clear policy of communication from the begining of the project that nobody goes off course and that everyone have to work as a team and must be on the sameline with everyone on the team. The project head must make him or herself available at all time to make sure that all the policys are met by everyone in the group. Handster inc. 1. Which projects would you recommend Handstar pursue based on the NPV approach? The spreadsheet bellow summarizes the NPV calculations for the six projects......

Words: 518 - Pages: 3

Premium Essay

Project

...The Project manager will put together a human resources team that will be responsible for building a cross-cultural team that will work closely together. Individuals who are bilingual and have worked on a global scale will be given priority. Employees will be selected through a thorough interview process that includes background checks and drug testing. We will only hire qualified individual because they will represent the Acme Company in Mexico and will help us establish a relationship with the community we will be serving An approach is to work with a reputable local employment agency, another one is to hire translators to assist management and local staff. The human resources team will implement current company policies and procedures A marketing and communication team will be responsible for: * promoting Acme products * Supporting project management in achieving the aims and objectives of the project. * Implementation and evolution of the brand guidelines. * Instilling and communicating good marketing and communications practice across Acme * Marketing analysis and environmental scanning (the team will ensure that Acme offers competitive prices than local competitors. * Helping the company communicate with the public. * Creating advertisements, campaigning, offering coupons In order to have an effective marketing strategy, we will work with local marketing companies because they have better understanding on how to market Acme’s......

Words: 319 - Pages: 2

Premium Essay

Project

...State University of New York Empire State College, MBA Program Course 651644: Tools and Processes in Project Management Summer 2013 term Instructor: Dr. Adams Assignment #1: X-philes Data Management Corporation: RFP Matters By Jose M Collazo What is the basis for the problem? There are two primary problems with how X-philes Data Management Corporation handled the request for proposal. The first one was the lack of communication by the managers who selected the same vendor for two different projects. This problem led to the creation of the second problem which is proper resource allocation. When dealing with multiple projects with the same vendor, the company runs the risk of creating multiple interdependencies. Any resource allocation decisions made in one project by the vendor are likely to have ramifications in the other projects. According to Pinto, Some of the better known problems include inefficient use of resources, resource bottlenecks, ripple effects, and the heightened pressure on personnel to multitask (Pinto 2013). The personnel issue in particular, was a main cause of schedule slippage as employees quit at the contractor and they were unable to maintain sufficient staffing levels to keep the projects on track. While bottleneck’s restricts a vendor's ability to make money, they realize that the best way to maximize income is to fully exploit the bottleneck resource (Chakravorty & Atwater§, 2006)...

Words: 1044 - Pages: 5

Premium Essay

Project

...PROJECT MANAGEMENT COURSE ASSESSMENT 1 The final date for submission of this assessment without penalty is 24th March 2014 Assessment will be accepted for marking 14 days prior to the due date Late Penalty System Please refer to the Student/Programme Handbook This module is being delivered through the Manchester Blackboard virtual learning environment. All assessments must be submitted through Blackboard at: http://online.manchester.ac.uk/ If you have any technical difficulties using blackboard, please visit our support pages at: http://www.studentnet.manchester.ac.uk/blackboard Submitting your Assignment 1. Assignments should be typed, 10 or 11 point font size (Times Roman or similar if possible) double spaced with a 4 cm margin on the right side of the page with the page size specified as UK A4. All pages must be numbered. 2. Assignments should be submitted in either Microsoft Office and/or PDF format (.doc, .docx, .pdf etc.). File names should be kept simple and only contain alphanumeric characters (a-z0-9), spaces and underscores (e.g. Valid_filename_1.doc). Files with other characters such as apostrophes, brackets or commas may not be accessible by markers. 3. Assignments may be uploaded only once; substitutions are not permitted and students should therefore ensure that the version uploaded is their final submission. 4. Please ensure you include your student number and the assignment reference (PM/Student Number/Jan14/1) in all submitted assignments and that......

Words: 740 - Pages: 3

Premium Essay

Project

...International S.A.L & Various Projects accomplished                             Completes projects and special assignments by establishing objectives; determining priorities; managing time; gaining cooperation of others; monitoring progress; problem-solving; making adjustments to plans. Interpreting financial, operational, commercial or customer insights to ensure a trading issue is fully understood and that hard hitting actions are taken and constantly reviewed Developing, reviewing and optimizing trading strategies Work with the Sales & Pricing department to target specific ‘high value’ customers and drive the business passenger portfolio with to ensure the business maximizing revenue Manage internal relationships with shipping companies ensuring best shipping prices are obtained Thoroughly understand the fundamentals of marketing to drive plans to tactically promote the routes Build the right relationships in the destinations ports with the clearing agents to promote easy and smooth delivery Preparing spreadsheets and obtains details for price increases Assisting procurement, sales department with all their needs Finding the best suppliers , and grade them all among the approved supplier list Responsible for all the purchases Provides all factory needs Maintain Stock Maintaining regular contact with Suppliers. Maintaining comparison list of materials/new products with several suppliers. Assisting with new projects. Collecting and entering......

Words: 1265 - Pages: 6

Premium Essay

Project

...seek a Project Manager in their Washington DC offices. Provides program support to team members as needed related to projects and program activities. Tasks include task tracking, program change management support, administrative support and project and program reporting. Helps with the preparation of project and program schedules and coordinates the necessary internal and external resources to fulfill the project and program activities within the prescribed time frames and funding parameters to ensure project and program objectives and stakeholders expectations are met. Specific responsibilities include: * Coordinates activities within the project life-cycle including initiation, planning, execution, monitoring and control phases. * * Helps with the preparation of Project and Program Weekly Status report as necessary and upload to the Project Server in a timely fashion. * Generates various other Project, Program and department related status reports as needed. * Helps prepare responses for anticipated questions during the weekly ITIL meeting (in case of a Red project). * Helps Identify and schedules project deliverables, milestones, and required tasks. * Prepares change management documentation in support of the change management process and supports the Change Management meeting. * Documents all change management decisions according to the change management process * Coordinates selection and assignment of SMEs to the......

Words: 343 - Pages: 2

Premium Essay

Project

...Strategy & Project Management: Project orientated organisations Finnland 2005 Prof. (FH) Peter J. Mirski Prof.(FH) Mag. Peter J. Mirski Tel.: +43-512-2070-3510 E-Mail: peter.mirski@mci.edu http://www.mci.edu Current Position MCI, University of Applied Sciences: Director of studies „Management & IT“, Head of IT-Services Academical Profile Research projectmangement, knowledgemanagement strategic information management, e-learning Education process, project, information management Publications and articles in journals Practice Profile Management, R&D Project Management, CEO, CIO Consulting & Training Agenda 10:00 – 14:00 Brief project management overview Project orientated organisations Project scorecard Discussion Literature De Marco T., „The Deadline“, Dorset House Publishing Co ,1997 Goldratt E., “The Critical Chain“, North River Press, 1997 Heerkins G., „project management“, briefcase books 2002 PMBOK Guide, „A Guide to the Project Management Body of Knowledge“, PM Institute, 2000 Links •www.p-m-a.at (pm baseline english, german) •www.pmi.com (pm information) project management overview Importance of Project Management • Projects represent change and allow organizations to effectively introduce new products, new processes, new programs • Project management offers a means for dealing with dramatically reduced product cycle times • Projects are becoming globalised, making them more difficult to manage without a formal methodology –...

Words: 1737 - Pages: 7

Free Essay

Project

...SECOND YEAR FINAL PROJECT COURSE CODE: 227 NAME: MUIGUA STEPHEN GITAU ADM NO: P15/54335/2012 SUPERVISOR: ERIC AYIENGA   DECLARATION I, Muigua Stephen Gitau, do declare that this project is my own work, and as per my knowledge, it has not been submitted to any other institution of higher learning. Student’s Name: MUIGUA STEPHEN GITAU Registration No: P15/54335/2012 Signature: _________________________________________________________ Date: _________________________________________________________ This project has been submitted as a partial fulfillment of requirements for the Diploma in Computer Science of the University of Nairobi with my approval as the University Supervisor. Supervisor’s Name: Mr. ERIC AYIENGA Signature: ___________________________________________________________ Date: _______________________________________________________________   ACKNWOLEDGEMENT I thank almighty God; I thank Nairobi University of Kenya in Conjunction with the School of Computing and Informatics for facilities and resources they availed during execution of this project. I take this opportunity to express my sincere appreciation to my supervisor Mr. Ayienga and the entire Faculty of Computer Science for the exemplary guidance, monitoring and constant encouragement throughout the course. Lastly, I thank my parents, for their constant support even as I worked over the night and throughout the week towards school and this......

Words: 4782 - Pages: 20

Premium Essay

Projects

...THE CONTRIBUTION OF PROJECT MANAGEMENT TO THE DEVELOPMENT OF GHANA INTRODUCTION Project management as a management discipline underpins much economic activity. In industries as diverse as pharmaceuticals, software and aerospace, projects drive business. And in the public sector, it is effective project management that translates politicians' promises of new roads, schools and hospitals into gleaming new constructions that improve everyday life. The development of Ghana Successive Ghanaian governments pursued various models of economic development throughout the 1960s, 70s and 80s. In the immediate post independent era of the early 1960s, Ghana’s economic development objectives were geared towards the ‘Big Push’ primary economic policies. These revolved around: a major investment effort; an industrialization drive; increased import substitution; processing of commodities and minerals previously exported in their raw form; and direct state participation in leading areas of the economy. The 1970s ushered in a policy of increased ‘Ghanaianisation’ or indigenisation with specified industrial activities reserved for state participation, Ghana-foreign ownership, and exclusive Ghana ownership, among others. The early 1980s saw the liberalization of the Ghanaian economy and the encouragement of foreign investments. All these approaches, however, fell far short of expectations and the failures were exacerbated by adverse terms of trade, falling commodity prices, and crippling debt......

Words: 1230 - Pages: 5

Free Essay

Handleiding

...6 2.3 HBO Competenties 6 3. Projectopdracht 7 3.1 Opdrachtomschrijving 7 3.2 Product 7 4. Projectorganisatie 8 4.1 Opzet en werkwijze 8 4.2 Projectleiding 8 4.3 Planning 1 4.3.1 Projectactiviteiten blok 1 2 4.3.2 Projectactiviteiten blok 2 3 4.4 Consultancy 4 4.5 Coaching 5 4.6 Literatuur 5 5. Toetsing en beoordeling 6 5.1 Beoordeling producten per fase 6 5.2 Toetsonderdelen 6 5.3 Product 6 5.3.1 Criteria 7 5.3.2 Projectdocumentatie 7 5.4 Inhoudelijke technische verantwoording 7 5.5 Proces 7 5.6 Herkansing 8 Bijlage A: Leerdoelen workshops 10 Bijlage B: Procedure uitzetting uit projecten 12 Inleiding Voor je ligt de handleiding van project Fasten Your Seatbelts (FYS), een monodisciplinair (per richting specifiek) project dat alle studenten van de opleidingen (Technische) Informatica en BIM in semester 1 van de propedeuse uitvoeren. Tijdens FYS maak je met een team als medewerkers van het bedrijf ITOPIA een richting-specifiek product voor een opdrachtgever (Corendon). Je leert hoe je met een team een product voor jouw richting ontwerpt en realiseert. Corendon ‘Slim naar de zon met Corendon!’, dat is het motto van Corendon. Met 34 aanvlieghavens is Corendon uitgegroeid tot een toonaangevende touroperator op de Nederlandse en Belgische markt. Mede door de aanwezigheid van eigen lokale agenten en de optimalisering van het eigen programma, uit zich dit tot een betrouwbaar en voordelig opererende......

Words: 4722 - Pages: 19

Premium Essay

Projects

...Project Kick-Off Meeting Dwayne A. Blanchette BUS 611: Project Planning and Management Dr.: Donald McKay April 25, 2016 Recently the project charter for transitioning the Quick Drop 100 (QD100) from New York to Florida received final authorization. I was awarded the project and assigned as project manager (PM) to lead a team of qualified individuals and complete the task of relocating the QD100 program to the state of Florida. The next step in the preparation phase is to hold a project kickoff meeting. This meeting will be used to acclimate team members, clients, and other attendants to ensure everyone understands the key players and their respective roles. As the PM I plan to generate enthusiasm, motivation, and excitement while maintaining a guided discussion regarding the content, schedule, and duration of the project from start to finish. To prepare for the meeting I will accomplish several preliminary tasks. The most important areas to consider during preparation include identifying stakeholders, communication methods, team building, accountability and code of conduct. Once the tone has been set and key points discussed the meeting will conclude by first reiterating member expectations and responsibilities followed by a summary of all pertinent information. The bottom line is this kickoff meeting will be presented as such to ensure all relevant attendants and stakeholders are provided a transparent achievable list of goals. Stakeholders A......

Words: 1862 - Pages: 8

Premium Essay

Project

...decision to earn a project management certification is a big one, so make sure you choose one that best fits your current expertise and your future career plans. You can apply for any certification that matches your qualifications, and no certification serves as a prerequisite for another. * Certified Associate in Project Management (CAPM)® * Project Management Professional (PMP)® * Program Management Professional (PgMP)® * PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)SM * PMI Risk Management Professional (PMI-RMP)® * PMI Scheduling Professional (PMI-SP)® Already have a PMI certificate PMI Educational Foundation Mission and Vision Join PMI Educational Foundation in Building Better Futures through project Management. PMI Educational Foundation (PMIEF), the philanthropic arm of PMI, announces the Building Better Futures capital campaign to expand its mission to champion project management knowledge and skill for educational and social good globally. Donations to the campaign support sustainable programs that further the very project management principles and practices that project management practitioners, employers and suppliers believe in by developing: * A Better Prepared Project Management Workforce for the Future * A Better Prepared Society for Future Success   * A Better Prepared Response in Future Times of Need Donations to the Building Better Futures campaign demonstrate a clear commitment to bringing the benefits of project......

Words: 554 - Pages: 3