Free Essay

Politiske Systemer I Andre Lande

In: Other Topics

Submitted By najaaraq
Words 1043
Pages 5
Politiske systemer i andre lande

Hvad er en forbundstat? En forbundstat er en stat bestående af ’’mindre stater’’, der i fællesskab danner en nation.
Et godt eksempel er USA, som bekendt består af 50 stater, som har hver deres lovgivende, udførende og dømmende magt.

Hvad er en republik?
Republik er en betegnelse for en styreform, som har en valgt præsident eller en statshoved. Replubikken omfattes normalt som en demokratisk statsform.

Hvad er en nationalstat?
Der findes stater, som ikke udgør en nation, og nationer uden en stat. Nationalstaten er en anden for for statsdannelse.

Hvad er forskellen på organisk nationalsme og republiknationalisme?
Forskellen på organisk nationalisme og republiknationalisme er at i organisk nationalisme er at folket har en fælles sprog, de har fælles historie og fælles kultur, hver nation opfattes som en organisme.
Republiknationalisme er en stat som USA hvor den Amerikanske forfatning har en typisk kendetegn indenfor: demokratiet og dets institutioner, frihedsrettighederne og markedsøkonomien.
Så forskellen mellem de to er at for eksempel Danmark stemmer man for hele landet fordi Danmak er så småt et land, hvorimod man i USA stemmer for ens egen stat fordi det netop er svært at skulle tage stilling til alle de andre 50 stater der er.

Hvad menes der med ’’exceptionalisme’’?
Exceptionalisme er en stat der ser sig selv som en meget unik stat, og som nogen der ser sig selv som en meget vigtig del af verden, for eksempel USA.

Hvad er et konstitutionelt demokrati?
Konstitutionel demokrati er den øverste lov i USA, hvor man kan overtrumfe lovene i de enkelte delstater.

Hvad menes der med ’’magtens tredeling’’?
Magtens tredeling er den lovgivende magt som ligger hos kongressen, som er delt i to kamre, på engelsk hedder det ’’The bicameral system’’, hvor i USA er det Senatet og Repræsentanternes Hus. Den dømmende magt er den næste i magtens tredeling, det er hvis højesterettet erklære at en lov er i modstrid med forfatningen, er loven ugyldig.
Den udøvende magt i USA ligger hos præsidenten, en præsident er folkevalgt, men i virkeligheden er det sådan at folket vælger nogle som skal vælge hvem der skal være præsident.

Hvordan er magten fordelt i USA’s politiske system?
I USA er det præsidenten der udpeger hvem der skal være i regeringen, og hvem der skal være vicepræsident. Men alle disse skal godkendes af kongressen, men kongressen kan ikke afsætte præsidenten og hans regeringen fordi der ikke er parlamentarisme som der i Danmark.

Hvad hedder det amerikanske parlament?

Hvad er forskellen på Senatet og Repræsentanternes Hus i USA?
I senatet er hver stat repræsenteret med to sentorer, når de bliver valgt skal de være der i 6 år. Vicepræsidenten er formand for Senatet, og det er ham der har den afgørende stemme når der er stemmelighed.
I Repræsentanternes Hus er der 435 medlemmer, de repræsenterer delstaterne i forhold til deres størrelse, hvor hvis de er en stor delstat er der mange repræsentanter, og hvis det er en lille delstat er der ikke så mange der er repræsentanter.

Hvilken rolle spiller højesteretten i USA’s politiske system?
Højesteretten i det amerikanske politiske system har en stor rolle, selvom det er præsidenten der vælger hvem der skal være højesteretsdommer. I højesteretten er der ni dommere i alt, og når de er blevet valgt ind er de der i livstid, men man kan godt vælge fra af at være en højesteretsdommer.
Højesteretten har en stor magt idet, de kan gå ind og sige at et lov er ugyldig og kan lave det om.

Hvordan foregår det amerikanske præsidentvalg?
Præsidenten er folkevalgt, men som vi skrev tidligere er der nogle der nogle som folk har stemt på der bestemmer hvem det er der skal være præsident. I hver delstat er der valgmænd, hvor der er 538 valgmænd i alt, og præsidenten skal have 270 stemmer for at blive præsident.

Hvad hedder de vigtigste politiske partier i USA?
Der er to partier som er det vigtigste i den amerikanske politik. Det er republikanerne som er ’’de røde’’, og Demokraterne der er ’’de blå’’.

Hvad er parlamentarisme?
Parlamentarisme betyder at en regering har grundlag på et flertal i folketinget/parlamentet. En regering kan ikke blive siddende hvis den ikke har et flertal med sig.

Hvad er forskellen på ’’negativ’’ og ’’positiv’’ parlamentarisme? Hvad har vi i Grønland?
Parlamentarisme deles i positiv og negativ parlamentarisme. Ved positiv parlamentarisme menes der, at en regering skal have flertal i sit folketing/parlament, for sin politik, sine lovforslag, etc.
Ved negativ parlamentarisme som vi har i Danmark menes der at en regering ikke må have et flertal imod sig, man behøver ikke nødvendigvis have flertallet med sig, så længe man ikke har det mod sig.
I Grønland har vi i modsætning til Danmark positiv parlamentarisme, i det at regeringen skal have en flertal bag sig for sine forskellige politiske meninger såsom lovforslag m.m.

Hvordan foregår det franske præsidentvalg?
Den franske præsident bliver valgt af folket for en periode af 5 år. For at blive præsident skal man have over 50 % af stemmerne, hvis der ikke er en kandidat der har dette kommer der en anden runde, hvor det kun er de 2 deltager som fik flest stemmer der kan blive valgt.

Hvilken rolle spiller præsidenten i Frankrigs politiske system?

Præsidenten har en meget stor magt, det er f. eks. ham som udpeger og afskediger premiere ministeren. Han kan ikke afskediges af parlamentet, man han har ret til at afskedige regeringen, denne ret deler han dog med Nationalforsamlingen.

Hvad er forskellen på Nationalforsamlingen og Senatet i Frankrig?

Nationalforsamlingskandidater bliver valgt for en periode af 5 år ved flertalsvalg i enkelmandskredse. Hvis en kandidat ikke har fået absolut flertal i første runde kommer der en anden runde, hvor det kun er kandidater med over 5 % af stemmerne fra første runde der kan vælges, dette sker ved et relativt flertal.

Nationalforsamlingen er den lovgivende magt og har det afgørende ord i debatter mellem National forsamlingen og Senatet.

Hvad hedder de vigtigste politiske partier i Frankrig?

Senatet består primært af byrådsmedlemmer fra hele landet og medlemmer af nationalforsamlingen. Senats medlemmer bliver valgt for 9 år af gangen, og hvert tredje år er en tredjedel af medlemmerne på valg.

De to vigtigste franske partier er; PS (socialisterne) og UMP (sammenslutning af borgerlige partier)

Hvad menes der med “dirigisme”?

Dirigisme er en fransk tradition hvor de regulere økonomien i høj grad.…...

Similar Documents

Free Essay

Analyzing Andre Agassi in the Media

...Analyzing Andre Agassi in the Media Andre Agassi is a tennis celebrity known for his many contributions. Now seen as a loving father and husband, philanthropist, and respected ambassador of tennis, he was once seen as a charismatic kid that had no obligations. His story of his first grand slam final gives insight to what Agassi’s career was all about. In 1990 Agassi was playing in the biggest tennis match of his life at the time. He lost that match but in 2009, Agassi admits that on that day Agassi was more concerned about his image rather than his prerogative to win. Agassi reveals that in the final he was wearing a long lion-mane wig and because he used the wrong conditioner, the wig was starting to fall off and Agassi cared more about preventing this then playing tennis. In the beginning of Agassi’s career he believed image was everything, but after maturing and realizing truths, Agassi began to live his life with no secrets and started to appreciate and respect tennis and those around him. In this paper I will discuss how three different media streams – television commercials, online magazine articles, and television shows – effectively constructed Agassi’s biography from an immature kid to a well respected role model. The commercial portrays Agassi as young, careless, and glamorous. The online magazine article effectively shows how professional writers view Agassi’s transformation. And finally the television show offers a closer and up-close view of Agassi. In 1990......

Words: 2234 - Pages: 9

Free Essay

Andre Kertesz

...Distortion Master A Hungarian born photographer, Andre Kertesz, is known for his innovative collection of photojournalism that first began to fully develop in Paris. His collection named Distortion came to be discovered and developed when Kertesz photographed a man swimming underwater. This photo named Underwater Swimmer taken in 1917, more than slightly distinguishes what his distortion collection consists of. As seen in the photo the water morphs the body; some parts are enlarged, for example the swimmers shoulders and others are not as seen from the waist down. This un-proportional effect caused by the water developed his ideas of what and how he came to create his series of distorted photographs. In 1933, Kertesz began to work for a magazine called Le Sourire. Le Sourire was a “magazine known for its piquant illustrations of undressed girls” (Andre 18). That today would be considered a playboy type of magazine. Kertesz approached this task by photographing nude women but transformed the photos into distorted photos. He did this by using fun house mirrors to provide him the effect he wanted to convey though his photos. The fun house mirrors shifted the body, stretched, squeezed, and of course distorted it. The photograph that best exemplifies his distortion collection is Distortion #70. As mentioned before these photos were taken for a nude magazine. So, here all you see is a woman’s breast and much of her torso when you first look at it. The model’s face is morphed......

Words: 1143 - Pages: 5

Premium Essay

Andres Bonifacio Reaction Paper

...“Reaction Paper About Andres Bonifacio” When a film is described as poetic, it is often taken as a compliment. However, when a film is described as theatrical, it is seen as a critique, scathing at that. What makes poetry the better spouse to cinema? Isn’t cinema but a visual and aural interplay of poetry and theater to begin with? Theater provides the cornerstones: the narrative, the milieu, the setting and the characters. Poetry, on the other hand, more than the façade and the flourishes, provides the requisite subtlety in the execution, the minute gestures that accentuate a character, that last five seconds of absolute silence before a cut, the symbols, the verses, the rhymes, and rhythms. This is purely hypothetical. But if films are judged based on a balance where theatricality is measured with poetry, and the former outweighs the latter by a large margin, does it mean that the film is better off staged than filmed? Of course, cinema, contrary to common misconception, is vaster than the trite and absolutely baseless hypothesis that was just forwarded. For that reason, cinema should and cannot be caged to what is merely “cinematic” because the term “cinematic” itself is already enigmatic, subjective in its very definition and has something more to do with how the recorded moving pictures are treated and utilized to express rather than how these pictures are moved and later on recorded. That being said, for all the accusations of supposed theatricality, Mario......

Words: 770 - Pages: 4

Free Essay

Starten På Det Politiske Liv

...Starten på det politiske liv og optakten til Grundloven Siden den franske revolution i 1789 havde Europa været præget af demokratiske bevægelser, og Danmark var ingen undtagelse. Efter oprettelsen af de rådgivende stænderforsamlinger i 1831 ansøgte den danske officer A. F. Tscherning regeringen om tilladelse til at oprette, hvad vi i dag vil kalde en debatklub. Regeringen, som på dette tidspunkt bestod af kongen og hans udvalgte embedsmænd, afslog Tschernings ansøgning. De var klar over, at en sådan klub ville føre til partidannelse. I stedet begyndte Tscherning at invitere til fester, hvor mange afholdt politiske ”festtaler”. Disse fester blev starten på den liberale partidannelse. I 1834 blev avisen Fædrelandet grundlagt. Tre år efter strammede regeringen censuren, og kongen forbød også Tscherings årlige majfest, men talerne fortsatte og blev ved med at fastslå, at ”bonde” og ”borger” måtte stå sammen og få afskaffet fæstevæsen og få udbredt selveje. På trods af censuren voksede avismediet, og det medførte, at festerne blev endnu mere politisk orienterede, og at ønsket om en fri forfatning opstod. I 1846 grundlagde bønder og borgere Bondevennernes selskab, som fra start havde 3000 medlemmer. Selskabet gik sammen om en række krav og mål, som bl.a. var afskaf-felsen af enevælden. Presset mod enevælden var nu stort, og revolutioner omkring i Europa satte yderligere skub processen. I 1848 blev regeringen afskediget, og ved valg blev der dannet en rådgivende forsamling, som......

Words: 311 - Pages: 2

Free Essay

I Dont Know

...Holland og Byudvikling i Amsterdam Før 1500tallet var Amsterdam den største by i Nederland men allievel kun en lille handelsplads med 25000 indbygger som lavede fiskeri og handel. Dengang var Nederland ikke et selvstændig land. Det hørte under det Spanske krone. Men på grund af reformation og krig mellem katolikker og protestanter erklærede Nederland et selvstændig protestantisk land efter 1518 og hørte ikke længere under det spanske krone som var katolsk. 130 km længere mod syd lå Antwerpen som på det tidspunkt var Europas handels centrum. Der boede ca. 100.000 indbygger. Da Nederland erklærede sig selvstædig belejrede Spanien Antwerpen og belejringen ender med at indbygger må vælger mellem at være katolikker eller flygter. Mere end halvdelen flygtede til Amsterdam. Mange af de flygtede var rig købmænd som tog deres forretning er ned til Amsterdam. Det betød så at Amsterdam i begyndelse af 1600tallet havde så mange indbygger som der slet ikke var plads til. Amsterdam stadstømrer Henrik Jacopbsz Staet fik i 1610 opgaven at tegne en plan for en kæmpe udvidelse af byen Amsterdam. Nu var Amsterdam blevet en ad Europas vigtigste handelsplads fordi det nystiftede østindiske handelskompagni (VOC) lå her. Varerne kom fra hele verden til byen nu, derfor var udvidelse meget nødvendig. Men stedet havde en lille by/handelsplads som var beskyttet af en vold. Området inden for volden var alt for lille til de pakhuse og boliger der var brug for. Uden for volden var der slum og......

Words: 1011 - Pages: 5

Free Essay

Fedmeepidemien I Usa

...Fedmeepidemien i USA Af: Oliver Skeen, 3.t Abstract This paper examines the obesity epidemic in the United States, which has developed into a global epidemic. The main focus of this paper is the special circumstances in the United States, which promotes the epidemic. Furthermore the paper investigates, how the government of the United States can reduce the number of obese people. The paper also the mechanisms in the body, which controls satiety and what role this has to play in the epidemic. This paper concludes, that there is a desperate need of a cultural change especially in the United States if this epidemic is to be stopped. Besides it is important to make a larger effort to give our school the opportunity to provide better information regarding nutrition, healthier school lunches and more physical education. All of these things are possible; there is just a need for more political involvement, but also involvement from the individual human. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Indledning 2 Definition af overvægt 2 Fedme på individ niveau 4 USA’s særlige forhold 9 Reducering af antallet af fede 16 Litteraturliste 17 Indledning ”Fedmeepidemi” er et ord, som de fleste danskere skal til at vænne sig til. Det er et fænomen, der har taget sit udspring i USA, og det har været i rivende udvikling siden 80’erne. Dette fænomen er nu kommet til Europa, og blev i 2000 erklæret som værende en ”global epidemi” af World Health Organisation. Fedt er faktisk et...

Words: 7794 - Pages: 32

Free Essay

Er Fattigdom I Danmark Ok?

...Er fattigdom i Danmark ok? De fleste fattige danskere skjuler deres fattigdom, fordi den opleves som flov og skamfuld. Men der findes minimum 100.000 af dem, og spørgsmålet er, om vi som samfund skal gøre noget ved det problem, siger fattigdomsforsker. DJØF Bladet nr. 3, 2009 13.02.2009 Af: Lars Lønstrup [pic] "Fattigdom er en realitet herhjemme og hverdag for minimum 100.000 danskere. Det grundlæggende spørgsmål er, om vi som samfund skal gøre noget ved det problem, eller skubbe det væk og lade som om, det ikke eksisterer." Det siger Finn Kenneth Hansen. Han er økonom (cand.polit.) og afdelingsleder i CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse). Og med dette udsagn har han allerede for længst forladt den sikre bred, hvor samfundsforskere med mere ukontroversielle forskningsområder, befinder sig. Det er han fuldt bevidst om. Det er over 20 år siden, Finn Kenneth Hansen begyndte at forske i fattigdom på sin daværende arbejdsplads SFI, Det nationale Center for Velfærd. Og derfor kender han bedre end de fleste de modstridende argumenter og tal, der gør fattigdomsdiskussionen til en af de mere fastlåste og uforsonlige i såvel dansk samfundsdebat som i det politiske liv på Christiansborg og rundt om på landets rådhuse. Hvornår er man fattig? "Det er man, når man har så få ressourcer, at man bliver udelukket fra de mest elementære livsmønstre, vaner og aktiviteter og ikke kan klare sig i forhold til de normer, der gælder i samfundet. Det er altså et......

Words: 1506 - Pages: 7

Premium Essay

Andre

...Introduction Contribution margins tells us how to measure how sales affect net income or profits (Wild & Shaw, 2014).Andre has opened up is own barber shop and he wants me to help him figure out how many haircuts he needs in order to break even. For this problem I will use the contribution margin formula along with the breakeven point. First we want to extinguish what our revenues and variable expenses. The formula for contribution is Revenues – Variable Expenses. Revenue is the sales and variable expenses are things that continue to change. Assuming the compensation is a fixed cost, so all we have left is the shampoo which is the variable cost ($ 0.40 per client). Us in the formula $12 - .04 = 11.60. The contribution margin is $11.60 .We know the workers get paid $ 9.90/ hour with 40-hour week and a 50-week year. We have to multiply 40 hours * 50 week * 9.90 and get $19,800/ per one barber can make. I multiplied 19,800 * 5 = 99,000 for the total compensation of the barbers. Rent and other fixed expenses are $1,750 per month. Multiply 1,750 * 12 = 21,000 a year. Now we have total fixed costs which is $120,000 (99,000 + 21,000). To find the break-even point of haircuts we use the break-even formula which is Fixed Costs/Unit Contribution Margin. 120,000/11.60 = 10,344.8 haircuts. Assuming that barbers gave 20,000 haircut the operating income will be $112,000. If he revised the compensation to $6. The variable cost would be $6.40 (.4 + 6). The contribution margin is......

Words: 393 - Pages: 2

Free Essay

Andres Bonifcio

...Talambuhay ni Andres Bonifacio Si Andrés Bonifacio ay isáng tunay na Pilipino na ipinanganak noong ika-30 ng Noviembre 1863 sa isang bahay na pawid sa puok sa harap ng himpilan ngayón ng tren (ferrocarril, railroad) sa daang Azcárraga (Claro M. Recto avenue ngayon), sa Tondó, Manila. Ang kanyang amá ay si Santiago Bonifacio, na ang hanap-buhay ay mananahi (sastré, tailor). Ang kanyang ina naman ay si Catalina de Castro. Mga taal na taga-Maynilà. Ang kanyang mga magulang ay mga taong dukha kaya siya naman ay isang taong mahirap.  Nagkaroon siya ng 4 kapatid, sina Ciriaco, Procopio, Petrona at Troadio. Ang 2 una at ang huli ay patay na. Ang babae ay buhay pa (nuong 1922), asawa ng nasirang bayani, si Teodoro Plata, na isá sa mga masikhay (matalik, malapit) na kasama ni Andrés Bonifacio. Siya ay nag-aral sa paaralan ng isang guro, si Guillermo Osmeña, sa pook ng Meisik, Binundok (Binondo ngayon), Manila. Datapwa nang siya ay tumutuntong na sa ika-14 taon, namatay ang kanyang mga magulang at dahil dito, naputol ang kanyang pag-aaral. Siya nuon ay maalam nang bumasa at sumulat ng wikang sarili (Tagalog) at Castila. Upang siya ay mabuhay, sampu ng kanyang mga kapatid, binatak ang sariling buto at siya ay naglako ng mga tungkod (bastones, walking sticks) at mga pamaypay na papel na ginagawa niya sa luob ng kanilang bahay. Gayon din ang ginawang hanap-buhay ng kanyang mga kapatid.  Nang si Bonifacio'y nakapagsanay na sa pagsulat, siya ay pumasok na utusan sa......

Words: 619 - Pages: 3

Free Essay

Andres Segovia

...a man trying to find his path. His most important early success occurred at his Paris debut in April 1924. They loved him immediately. His reputation became international. Andres Segovia was born on February 21, 1893 in the Andalusian city of Linares, Spain. His father was a prosperous lawyer and hoped that one day that his son would join him in his work. Andres’ father, trying to build a wide cultural background for his son, began to provide Andres with musical instruction at an early age. He taught him how to play the piano and the violin, but Andres did not seem to be too enthusiastic about either instrument. When Andres was open to the vocals of a guitar being played his interest in music itself had begun. Even though his parents disapproved of him playing the guitar, Andres still continued to play the instrument. Andres applied his musical knowledge of piano and violin to his study of the guitar. Because of this, Andres developed his own technique; he had discovered quite early that certain piano exercises were beneficial in strengthening the fingers for the guitar. He believed that the guitars rightful place was in a concert stage, but at this time the guitar was considered unsuitable in place like a concert stage. Because of Andres Segovia, the history of the guitar changed forever. Andres Segovia’s performances also helped make guitar makers become famous themselves. His expertise also helped the Yamaha corporation, but his greatest impact was as a teacher. To...

Words: 466 - Pages: 2

Premium Essay

Case Study of Andre

...Andre is a 19-year-old African American male who comes to you for crisis counseling. He grew up in an urban ghetto and had some gang affiliations when he was in high school. He dropped out his junior year and sold drugs for the gang for a year. Three months ago, he got clean and enrolled in a GED program. He is trying to find his identity, and he is coming to terms with the fact that he is gay. Think about your own attitudes, beliefs, knowledge, and skills surrounding this situation. First, discuss why it is important to be aware of your own attitudes and beliefs when working with a client like Andre. Then answer the following questions: When working with a client like Andre, It is important that I be aware of my attitudes and beliefs, so as not to impose my values and beliefs on him. By being cognizant of my beliefs I will avoid being judgmental of clients like Andre and focus on the needs of each client. According to Murphy and Dillon (2010) "professionals need to be flexible in their strategies so their work is effective and congruent with their client’s values." How would using your cultural competence skills assist you in being effective in your work with Andre? In working with Andre, I would utilize my cultural competence to help  me be effective in working with him. I would communicate with Andre by using reflecting listening. I would commend Andre for breaking away from the forces that were detrimental to him. I would highlight his strengths and discuss with......

Words: 398 - Pages: 2

Premium Essay

Andres Bonifacio

...of ANDRES BONIFACIO (1863-1897) Was born on November 30, 1863, his parents Catalina de Castro and Santiago Bonifacio. The proud parents named the boy Andres, after St. Andrew the apostle, the patron saint of Manila. Andres had three brothers and two sisters. Their names were Ciriaco, Procopio, Esperidiona, Troadio, and Maxima. Young Andres learned to read and write alphabet in Tagalog and Spanish from CATON, or primer book, given to him by an aunt. Later he went to school in Meisic. His teacher was Guillermo Osmena, a schoolmaster from Cebu. At the age of 18, his mother died due to tuberculosis then his father a year later. Andres gave up his studies to work full time. At first he was a BODEGUERO (warehouse keeper) in a mosaic tile factory in Sta. mesa in Sampaloc. Later he got a job as a clerk. After that he bought tar and ties as an agent for the English firm of J.M. Fleming & Company in Binondo. Although he never finished high school, Andres Bonifacio was very Smart. He knew Spanish and spoke a little English, which he learned while working for the Fleming Company. He read foreign novels, as well as books about the French Revolution, politics, law, and religion. Books opened his mind to new worlds. Andres learned that common people had right and that freedom was a valuable to have. The Philippines had been a colony ruled by Spain since the sixteenth century. But the Filipino people did not have the same rights as the Spaniards. Inspired by new Ideas, Andres......

Words: 1275 - Pages: 6

Free Essay

The Don Huan Story

...Kære selvstuderende i: Samfundsfag B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Der vil blive indkaldt til to møder inden eksamen hvor jeg introducere hvordan man går eksamen. Sørg for at din mail står på Fronter eller skriv til mig, så du kan få besked om møderne og anden information. Hvis du er interesseret i at jeg afholder et møde tidligt på semesteret kan du skrive til mig. Ellers bliver de afholdt omkring en måned inden eksamensperioden. Jeg træffes på mail: fk@kvuc.dk Med venlig hilsen Frederik Kruse Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Hvis du ønsker ændringer, skal det godkendes af din vejleder inden 1. november (vintereksamen) Termin Forår 2014 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse HF Fag og niveau Samfundsfag B Lærer Frederik Kruse(FK) Hold Selvstuderende Oversigt over temaer Titel 1 Køn i det senmoderne samfund Titel 2 Demokrati, menneskerettigheder og overvågning Titel 3 Kan fremtidens danske velfærd sikres? Titel 4 Dansk politik efter valget 18. juni 2015 BØGER: SamfNU – STX og HF b-niveau, Morten Bülow(red.) Systime, 2011-12 Luk samfundet op, Brøndum og Hansen, Columbus, 2012 Sociologisk set, Bundgård, Iversen og Lund, Systime, 2009 B-bogen, Skov og Bundsgaard, Columbus, 2012 Titel 1 ”Køn i det senmoderne samfund” Indhold INTRODUKTION TIL SAMFUNDSFAGLIG METODE B-bogen, Skov og Bundsgaard, Columbus, 2014 s. 9-13 Luk samfundet op, Brøndum og Hansen, Columbus, 2012 s. 12-23 INTRODUKTION......

Words: 1252 - Pages: 6

Free Essay

Andres Malong

...Khryss Mary B. Solis Philippine History BSEDENMR-1 Sir. Eman Nolasco Don Andres Malong Revolts Andres Malong was the leader of the short-lived but devastating revolt in Pangasinan in 1660-1661. A native of Binalatongan, Pangasinan, Malong was the province’s master-of-camp, the governor’s right-hand man in dealing with the natives. He was a timawa. An Augustinian account described him as highly intelligent and clever. Although it was his job, as master-of-camp, to impress upon his fellow Pangasinenses the advantages of having the Spanish overlord, he had other ideas. Unknown to his Spanish masters, he was sowing the seeds of revolt in the minds of the people. It was the time of the Dutch invasion of the Philippines. A thousand natives were employed in Pampanga and Bataan to cut timber for the building of ships. They were recruited not just from those provinces but also from Pangasinan, the Ilocos, and Cagayan. After working for eight months away from their families and without being paid their meager salaries, they had grown agitated. The mutinous situation was turned into an open revolt by Pampangos, led by Francisco Maniago, a master-of-camp like Malong. However, this revolt in Pampanga was easily quelled, without any blood being spilled on its soil. The one that spread to Pangasinan by Andres Malong, was something else. Malong’s revolt targeted only the Spanish government officials, not the Spanish priest. Obviously, Pangasinenses had......

Words: 886 - Pages: 4

Free Essay

Overwiev on Ecco

...Værdikæde: 3 Indgående logistik: 3 Produktion: 3 Udgående logistik: 3 Marketing og salg: 3 Service: 4 Nøgletal 4 PEEST 5 Politiske forhold: 5 Økonomiske forhold: 5 Økologiske og Miljø forhold: 5 Sociale og kulturelle forhold: 6 Teknologiske forhold: 6 Evaluering: 6 Konklussion: 8 Opgave 2. 8 Bibliografi: 10 Disposition: I opgaven vil der indgå økonomi i form af økonomisk styring hvor der kigges på 2 relevante nøgletal. Desuden vil marketing og supply chain management blive inddraget i form af en værdikæde analyse som kun fokuserer på de primære aktiviteter da de ses som de relevante. Mikroøkonomi inddrages i forhold til tale om recession samt beskrivende økonomi. Til slut vil erhvervsret blive inkluderet i opgave 2. Værdikæde: Indgående logistik: ECCO styrer selv hele deres forsyningskæde. Det betyder at de selv står for at producere deres læder. Dette gør de på egne garverier, herfra tjener leverer de læderet til produktionen samt sælger overskydende læder til andre fabrikanter som er omkring 33%. Produktion: ECCO styrer hele deres produktion selv og har derfor en utrolig god mulighed for selv at styre deres høje kvalitetskontrol på deres produkter. Deres kerneområde er kvalitet, som også er en stor del af deres brand. ECCO’s filosofi er, at ”kvaliteten kommer først”, derfor oplærer ECCO sine skomagere i en række forskellige fagdiscipliner. Efter et forløb på ECCO’s oplæringsskole tilegner de sig erfaring på via jobbet og......

Words: 2248 - Pages: 9