Free Essay

Įmonių Kredito Rizikos Vertinimo Modelių Analizė

In: Business and Management

Submitted By neringa719
Words 2354
Pages 10
ĮMONIŲ KREDITO RIZIKOS VERTINIMO MODELIŲ ANALIZĖ
Neringa Semėnaitė, Solveiga Jagminaitė
Vadovė: Lekt. Dr. Laura Ivaškevičiūtė
Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas SM 5/2 gr.
Įvadas
Bankai skolindami neturi visos reikiamos informacijos apie įmones, todėl susiduria su vis didesne kredito rizika, o tai sąlygoja nuolatinį poreikį tobulinti savo rizikos valdymo sistemą, kurti naujus metodus, kurie padėtų efektyviai vystyti veiklą. Problema: parinkus netinkamus kredito rizikos vertinimo modelius ir metodus iškyla neadekvataus kredito rizikos vertinimo grėsmė, kuri yra viena iš šiandieninės finansinės krizės priežasčių. Tikslas – išanalizuoti įmonės kredito rizikos vertinimo modelius. Metodika: mokslinės literatūros apžvalga.
Kredito rizikos samprata
Norint išaiškinti kredito rizikos sąvokos reikšmę, pirmiausia reikia apibrėžti kas yra kreditas. Išanalizavus keleto autorių, t.y. Martinkaus B., Buškevičiūtės E., Bartkaus E., Žaltauskienės N., pateikiamas kredito sąvokas, galima teigti, kad kreditas – komercinis pasitikėjimas, kurį kreditorius (skolintojas) išreiškia kredito gavėjui (skolininkui) tiesiogiai (skolindamas pinigus) arba netiesiogiai parduodamas prekes ir paslaugas skolon.
Anot S. Tarailos, paskolos išdavimas bendrais bruožais taip pat gali būti apibrėžiamas kaip vertės suteikimo kitam asmeniui arba subjektui procesas prisiimant su tuo susijusią riziką. Rizika susijusi su galimybe, kad kitas asmuo arba subjektas gali nesugebėti ateityje įvykdyti savo įsipareigojimų bankui.
G. Kancerevyčius kredito riziką apibūdina kaip riziką, kad kita sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų atėjus laikui arba kad savo įsipareigojimų ji neįvykdys pilnai ir dėl to bus prarasta dalis arba visas kreditas (investicija). Lietuvos Banko apibūdinimu, kredito rizika – rizika dėl sandorio šalies nesugebėjimo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka.
Kredito rizikos vertinimo modeliai
Daugelio mokslininkų ir praktikų nustatyta, kad viena iš pagrindinių komercinių bankų žlugimo priežasčių – netinkamas kredito rizikos vertinimas. Kredito rizikai vertinti yra sukurta daug įvairių metodų ir modelių. Kadangi nėra vieno geriausio modelio kredito rizikai įvertinti (gali būti vertinama pavienės paskolos arba viso paskolų portfelio kredito rizika), komerciniai bankai savo veikloje naudoja įvairius metodų bei modelių derinius (žr. 1 pav.).

1 pav. Kredito rizikos vertinimo modeliai (sudaryta autorių)
Reitingavimas. Kad kredito rizika būtų veiksmingai valdoma, bankas turi nustatyti jos šaltinius ir tiksliai įvertinti kiekvieno banko skolininko, kiekvienos paskolos ir viso paskolų portfelio riziką. Skolininko ir paskolos rizika bankuose vertinama pasitelkiant reitingų sistemas. Kredito reitingai dažniausiai taikomi verslo klientų vertinimui. Mažmeniniams ir smulkiems verslo klientams taip pat taikoma įvertinimo sistema. Anot A. Dzikevičiaus ir L. Steckytės, reitingas – tai indikatorius, prognozė arba nuomonė apie įmonės ar institucijos gebėjimą vykdyti savo įsipareigojimus, įvertinant galimus nuostolius. Vieno ar kito kredito reitingo priskyrimas ir rizikos lygio nustatymas leidžia bankui grupuoti išduotus kreditus į grupes ir rizikos klases. Rizikos klasių klasifikacija nustato kreditų grupavimą pagal rizikos lygį, kurie būna tokie: kreditai su mažiausia rizika, kreditai su padidinta rizika, kreditai su ribine rizika ir kreditai neatitinkantys taisyklių.
Statistinis vertinimas dažniausiai taikomas fizinių asmenų arba mažų ir vidutinių įmonių rizikai vertinti. Stambioms įmonėms teikiamos paskolos labiau skiriasi, taigi standartizuotas statistinis metodas neatskleistų visų skolininko ypatumų. Be to, bankams paprastai trūksta duomenų apie įmonių įsipareigojimų neįvykdymo atvejus, todėl statistinius modelius sunku pagrįsti empiriškai. Eksperto – kvalifikuoto įmonės rizikos vertintojo atliekamas reitingavimas bankui brangiau kainuoja, tačiau stambioms įmonėms paprastai teikiamos didelės, daug pajamų bankui teikiančios paskolos, taigi tokio reitingavimo išlaidos atsiperka. Mišri procedūra, kai ekspertas iš anksto nustatytus kriterijus lygina su ribiniais dydžiais. Šiai grupei priskirtinos ir tos procedūros, kai pirminis įmonės reitingas nustatomas taikant statistinį modelį, o galutinis reitingas nustatomas eksperto.
Tam, kad būtų priskirtas reitingas reikia išanalizuoti visą grandinę kiekybinių ir kokybinių rodiklių, į kuriuos reikia atsižvelgti analizuojant su įmone susijusią riziką. Kiekvienas rodiklis turi paprastai nustatytą galutinio reitingo dalį. Tokiu būdu reitingas gaunamas išvedus svertinį kiekybinių ir kokybinių rodiklių vidurkį. D. Savickaitė ir V. Valvonis savo straipsnyje pateikia tokius įmonių reitingavimo kiekybinius rodiklius: likvidumo, pelningumo, nuosavybės ir skolos, turto panaudojimo efektyvumo (apyvartumo), finansinių įsipareigojimų dengimo ir kitus.
Kitą reitingo dalį sudaro kokybinis įmonės įvertinimas, bei jį atspindintys rodikliai, kuriais stengiamasi atsižvelgti į tai, ko neapima kiekybiniai rodikliai bei analizė. Todėl šie rodikliai tik papildo pagrindinę reitingo dalį, kuris jau būna įvertintas pagal kiekybinius rodiklius. D. Savickaitė bei V. Valvonis išskiria šiuos kokybinius rodiklius: įmonės valdymas; verslas, produkcija, klientai, rinka (pramonės šakos perspektyvos; užimama rinkos dalis; priklausomybė nuo tiekėjų ir kt.); planai, strategija, prognozės; kiti kokybiniai veiksniai (naudojamų technologijų lygis; aplinkosaugos ir kitos rizikos rūšys; ankstesnių įsipareigojimų vykdymas ir t.t.).
V. Valles pagal aplinkybių įvertinimą reitingavimo modelius suskirstė į dvi grupes:
- laiko momento. Taikant šį modelį įmonės rizika įvertinama pagal ekonominio ciklo fazę, t.y. esant ekonomikos pakilimui didesnė dalis įmonių laikomos mažiau rizikingomis, tuo tarpu esant ekonomikos nuosmukiui – daugiau įmonių laikomos rizikingesnėmis;
- ekonominio ciklo. Vertinant įmones daroma prielaida, kad jos veikia nepalankiomis ekonomikos sąlygomis, todėl reitingo priskyrimui neturi įtakos tuo metu vyraujanti ekonominio ciklo fazė.
Anot D. Savickaitės ir V. Valvonio, vieno iš dviejų reitingavimo modelių pasirinkimą dažniausiai lemia banko veiklos pobūdis ir modelio taikymo tikslai. Pavyzdžiui, teikiant trumpalaikes paskolas labiau tinka taikyti laiko momento modelį, nes per trumpą laikotarpį ekonominis ciklas nepasikeičia, o numatant įmonės galimybes grąžinti paskolą ilgu laikotarpiu taikytinas ekonominio ciklo modelis. D. Savickaitės ir V. Valvonio teigimu, vienas iš didžiausių šalies bankuose atliekamo įmonių reitingavimo trūkumų – nepakankamas reitingavimo modelių patikimumo vertinimas. Dėl to sunku nustatyti įmonių rizikos lygį. Reitingavimo modelių taikymo rezultatais turėtų būti remiamasi kasdienėje bankų veikloje – tai skatintų bankus labiau rūpintis šių modelių patikimumu ir juos nuolat tobulinti.
D. Tom teigia, kad „Scoring“ sistema, remdamasi kredito suteikimo istorija, suteikia galimybę išsiaiškinti finansinių įsipareigojimų įvykdymo arba neįvykdymo tikimybę. Ši sistema paremta diskriminaciniais modeliais arba panašia technika – kartu analizuojami keli veiksniai, apibūdinantys klientą, siekiant gauti jo skaitinį įvertinimą. Vertinant klientų kreditavimo riziką pagal šią sistemą, pasirinkti veiksniai vertinami balais. Informacija gaunama iš klientų prašymų skirti kreditą. Jeigu balų suma viršija nustatytą lygį – kreditas išduodamas, jeigu ne – neišduodamas. Sistemos privalumai: galima įvertinti daug kreditų prašymų greitai ir su minimaliomis sąnaudomis; sumažėja operacinės banko išlaidos; išvengiama subjektyvaus žmogiškojo veiksnio įtakos priimant sprendimus (tai aktualu tada, kai kredito specialistas dar nėra labai patyręs). Sistemos trūkumas – konkretus klientas neįvertinamas objektyviai, neatskleidžiamos iki galo jo finansinės sąlygos ir kitos aplinkybės, nuo kurių priklauso kredito sugrąžinimas.
Matematiniai kredito rizikos modeliai paprastai skirstomi į struktūrinius ir redukuotuosius. Šie modeliai yra ekvivalentūs, skiriasi tik jų sudarymo prielaidos ir modeliavimui reikalingų duomenų pobūdis. Taikant minėtus modelius galima nustatyti paskolos vertę, įmonės turto vertę ar net sumodeliuoti jos nemokumą. Tiek struktūrinių, tiek redukuotųjų modelių yra įvairių atmainų. Mišrus modelis – minėtų modelių derinimo rezultatas.
R. Leipaus ir M. Valužio teigimu, struktūriniais kredito rizikos modeliais vadinami tokie tolydaus laiko modeliai, kai įmonės turto vertės kitimas aprašomas kaip stochastinis difuzinis procesas. Tokiu atveju kredito rizika suprantama kaip įmonės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų kitimo pasekmė. Šie modeliai leidžia nustatyti įmonės turto vertę, kredito rizikos priemoką ir paskolos vertę. Jie taikomi darant prielaidą, kad galioja Modigliani-Miller teorema, kuri reiškia, jog įmonės turto vertė, esant nuliniams mokesčių tarifams, nepriklauso nuo jos finansų struktūros.
Anot N. A. Tarashev, galima būtų išskirti šešis pagrindinius struktūrinius kredito rizikos modelius. Didžioji dalis šių modelių sukurta, remiantis klasikiniu Merton (1974) modeliu. Taikant šį modelį, siekiama įvertinti nemokumo riziką ir kartu paaiškinti, kokios priežastys jį lemia, t. y. nustatyti struktūrinius ryšius tarp nemokumo ir jį lemiančių veiksnių.
Struktūriniai modeliai pasižymi kai kuriais trūkumais, turinčiais įtakos modeliuojant ir ekonomiškai interpretuojant kredito riziką: taikant struktūrinius modelius, įmonės turto vertė paprastai yra nustatoma pagal akcijų vertę rinkoje; sudarant matematinį modelį, kai vienam skolininkui suteikiamos kelios paskolos, turi būti nurodyta ir jų grąžinimo pirmenybė. Pažymėtina, kad šiuo metu taikomuose struktūriniuose kredito rizikos modeliuose, išskyrus Black-Cox ir Briys-de Varenne modelius, kai atsižvelgiama į paskolų grąžinimo eiliškumą vertinant kredito riziką, ši taisyklė dažniausiai pažeidžiama; įmonės turto vertės kitimas aprašomas kaip tolydus difuzinis procesas. Vadovaujantis struktūrinio modelio logika, įmonės negali ištikti netikėtas bankrotas, bet empiriniai duomenys rodo, kad rizikingų trumpalaikių skolos vertybinių popierių rizikos priemoka, palyginti su tokiais struktūrinių modelių įverčiais, yra didelė, todėl negalima atmesti prielaidos, kad įmonė gali tapti nemoki staiga.
Anot R. Leipaus ir M. Valužio, redukuotieji kredito rizikos modeliai atsirado kaip alternatyva struktūriniams. Jais buvo siekiama praplėsti modeliavimo galimybes naudojant ne įmonės veiklos finansinius, o kredito rinkos duomenis. Tai bendresni negu struktūriniai ir labiau pritaikyti įmonės nemokumui prognozuoti modeliai. Taikant tokius modelius, mėginama apskaičiuoti ne tik paskolą paėmusios įmonės turto dabartinę vertę, bet ir pačios paskolos dabartinę vertę. Svarbi šių modelių ypatybė yra ta, kad įmonės nemokumo atveju intensyvumo parametrai gali kisti laiko atžvilgiu, o tai reiškia, kad įmonės veiklai turi įtakos verslo ciklai ir pan.
E. Altman, A. Resti ir A. Sironi teigimu, taikant redukuotuosius modelius firmos vertė neturi būti vertinama, kadangi ji nesąlygoja finansinių įsipareigojimų nevykdymo. Redukuotieji modeliai iš esmės skiriasi nuo struktūrinių finansinių įsipareigojimų nevykdymo numatomumu. Remiantis redukuotaisiais modeliais, išorinis atsitiktinis kintamasis lemia finansinių įsipareigojimų nevykdymą bet kokiu laiko intervalu ir yra ne nulinis. Finansinių įsipareigojimų nevykdymas įvyksta, kai atsitiktinis kintamasis savo lygmenyje pasislenka, tačiau, remiantis šiandien turima informacija, to poslinkio laiko numatyti negalima.
Redukuotųjų modelių privalumas: šiems modeliams sudaryti reikia mažiau informacijos apie įmonės turtą ir jos finansinius įsipareigojimus, nes naudojami visiems rinkos dalyviams prieinami duomenys, jei rinkoje jų yra. Be to, sudarant redukuotuosius modelius, daroma prielaida, kad finansinių įsipareigojimų struktūra nėra nuolat stebimas procesas, nors skolos padengimas yra stebimas procesas
Vienas iš didžiausių redukuotųjų modelių trūkumų yra tas, kad esant didelei įmonės nemokumo tikimybei galima suklysti nustatant jos nemokumo momentą, nes įmonės bankrotas trunka tam tikrą laiką. Taikant tipinį redukuotąjį kredito rizikos modelį, bandoma įvertinti rizikingą paskolą iš turimos informacijos apie jos padengimo lygį, nerizikingų obligacijų kainos ar iš kredito reitingų pokyčių tikimybių. A. Estrella teigia, kad jei finansinių įsipareigojimų nevykdymo laikas yra modeliuojamas nesivadovaujant teorija, rizikuojama ignoruoti rinkos informaciją ir padaryti klaidingas išvadas.
Išvados
Kredito rizikai įvertinti yra sukurta daugybė modelių ir metodų, kurių taikymas priklauso nuo to, ką bankas nori sužinoti – kredito rizikos šaltinius, įmonės reitingą, finansinių įsipareigojimų neįvykdymo tikimybę, paskolos vertę, įmonės nemokumą ir pan. Visi straipsnyje aptarti metodai ir modeliai turi tiek privalumų, tiek trūkumų, todėl mokslininkai ir praktikai juos nuolat tobulina.
Literatūros sąrašas
[1] Altman E., Resti A. ir Sironi A. The link between default and recovery rates: effects on the procyclicality of regulatory capital ratios. BIS Working Papers No. 113, 2002. Peržiūrėta 2009, vasario 19, adresu: http://www.bis.org/publ/work113.pdf?noframes=1
[2 ]Avery R. B., Calem P. S., Canner G. B. Consumer credit scoring: do situational circumstances matter? BIS Working Papers No. 146, 2004. Peržiūrėta 2009, vasario 19, adresu: http://www.bis.org/publ/work146.pdf?noframes=1
[3] Bartkus E., Buškevičiūtė E. Finansai ir kreditas. Kaunas: Technologija, 1993
[4] Buškevičiūtė E., Mačerinskienė I. Finansų analizė. Kaunas: Technologija, 2002
[5] Dzikevičius A., Steckytė L. Reitingavimo sistema kaip rizikos identifikavimo mechanizmas. Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius: Technika, 2003
[6] Estrella A. Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information. BIS Working Papers No. 3, 2000. Peržiūrėta 2009, vasario 19, adresu: http://www.cssf.lu/fileadmin/files/Dossiers/Adequation%20fonds%20propres/bcbs_wp3.pdf
[7] Kancerevyčius G. Finansai ir investicijos. Kaunas: Smaltijos leidykla, 2004
[8] Leipus R., Valužis M. Kredito rizika kaip pasirinkimo sandoris. Pinigų studijos, 1, 2006. Peržiūrėta 2009, vasario 19, adresu: http://www.lbank.lt/lt/leidiniai/pinigu_studijos2006_1/leipus.pdf
[9] Martinkus B. Žilinskas V. Ekonomikos pagrindai. Kaunas: Technologija, 2001
[10] Savickaitė D., Valvonis V. Įmonių reitingavimas: Lietuvos bankų patirtis. Pinigų studijos, 1, 2007.
[11] Taraila S. Kreditavimas: teorija ir praktika. Vilnius: Lietuvos bankininkystės, draudimo ir finansų institutas, 2001
[12] Tarashev N.A. An empirical evaluation of structural credit risk model. BIS Working Papers No. 179, 2005. Peržiūrėta 2009, vasario 19, adresu: http://www.bis.org/publ/work179.pdf?noframes=1
[13] Tom D. Credit Risk Analysis And Credit Scorin – Now And In The Future. Business Credit, Vol. 107, 2005. Peržiūrėta 2009, vasario 19, adresu: http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=5&hid=3&sid=ea1b440d-b1f2-406e-89b5-018f112d2137%40sessionmgr2
[14] Valles V. Stability of a „through - the - cycle” rating system during a financial crisis. FSI Award - 2006 Winning Paper, 2006. Peržiūrėta 2009, sausio 27, adresu: http://www.bis.org/fsi/awp2006.pdf
[15] Valvonis V. Šiuolaikinis kredito rizikos vertinimas banke: paskolos ir skolininko rizika. Pinigų studijos, 1, 2006. Peržiūrėta 2009, sausio 27, adresu: http://www.lbank.lt/lt/leidiniai/pinigu_studijos2006_1/valvonis.pdf
[16] Žaltauskienė N., Novošinskienė A. Credits Market Development in Lithuania. Inžinerinė ekonomika, 2002
ANALYSIS OF THE COMPANIES‘ CREDIT RISK ASSESSMENT MODELS
The main activities of commercial banking are lending. Inadequate credit risk assessment can be identified as one of the essential elements of today's financial crisis. Financial institutions face an increasing credit risk and the constant need to improve their risk management system, invent and develop new methods which would contribute to the effective development.
The article examines the concept of credit risk and the main credit risk models and methods, i.e. both ranking and the “Scoring” system and the mathematical (structural and reduced form) credit risk models.…...

Similar Documents

Free Essay

Prekinio Kredito Draudimas

...pirkėjus bei nurodo pageidaujamą kredito limitą (maksimalią pagal sutartį apdraudžiamą įsiskolinimo sumą) kiekvienam pirkėjui arba kiekvienai šaliai, su kuria vykdomos prekybinės operacijos. 2. Draudikas įvertina kiekvieno pirkėjo mokumą ir remdamasis šiuo įvertinimu nustato maksimalų kiekvienam pirkėjui suteikiamą kredito limitą. Draudėjas turi sumokėti draudikui mokestį už pirkėjo rizikos analizę. 3. Draudikas apdraudžia draudėjo pardavimus kreditan pirkėjams pagal išrašytas sąskaitas - faktūras. 4. Abipusiu susitarimu nustatomas laukimo periodas - laikotarpis, per kurį draudėjas pats turi teisę išieškoti skolą be draudiko įsikišimo. Jei pirkėjas uždelsia apmokėti skolą ilgiau nei nustatytas laukimo periodas, reikalavimo teisė į pirkėjo skolą perleidžiama draudikui. 5. Draudimo sutarties galiojimo metu būtina pranešti draudimo bendrovei: * jei apdraustas klientas neatsiskaitė per pirkimo ir pardavimo arba draudimo sutartyje nustatytą laiką, * sužinotą neigiamą informaciją apie apdraustą klientą, rodančią, kad jis gali neįvykdyti finansinių įsipareigojimų, numatytų pirkimo ir pardavimo sutartyje. 6. Draudiminiu įvykiu laikomas dalinis ar visiškas apdraustų sąskaitų - faktūrų neapmokėjimas dėl pirkėjo patvirtinto arba tariamo nemokumo. Tokiu atveju sutartą nuostolių dalį prisiima draudėjas. Draudiko kompensuojama nuostolio dalis vadinama draudiko atsakomybės dalimi. Draudimo išmoka bet kokiu atveju negali viršyti nustatyto kredito limito ir draudiko......

Words: 827 - Pages: 4

Free Essay

Things That Start-Up's Should Know

...rengimo pagrindinės taisyklės Rekomenduojama verslo plano struktūra Verslo plano pateikimas 1 darbalapis: Klausimai, padėsiantys parengti verslo planą Naudinga informacija 2 dalis VERSLO FORMOS IR REGISTRAVIMAS Verslo formos Verslo steigimas ir registravimas 3 dalis DARBO TEISĖ Įmonės kolektyvinė sutartis Darbo sutarties turinys, jos sudarymas ir registravimas Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos Darbo laikas Poilsio laikas Darbo drausmė ir atsakomybė Įmonės darbo tvarkos taisyklės Pareiginių nuostatų struktūra ir turinys Rizikos versle. Kaip draudimas gali padėti jų išvengti? Duomenų apsauga Išradimai ir patentavimas 4 dalis ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS Darbuotojų sauga ir sveikata Darbuotojų saugos struktūros įmonėse Reikalavimai darbo vietoms 2 darbalapis: Ką pasirinkti? 3 darbalapis: Galimos Darbų saugos ir sveikatos rizikos. Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos darbe klausimais Darbdavių, atskirų padalinių vadovų, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos Naudinga informacija 1 pvz.: Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 2 pvz.: Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas 3 pvz.: Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kuriais vadovaujantis reikia organizuoti darbuotojų instruktavimą 4 pvz.: Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių......

Words: 46483 - Pages: 186

Free Essay

Atbejo Analizė

...Organizacija „AIESEC“ Įvadas Ši analizė yra svarbi tuo, kad mes būsimi informacijos specialistai galime realiai pamatyti kaip organizacijoje yra tvarkomasi su išteklių valdymu. Organizacijai tai irgi yra aktualu, nes tada ji pati susidomi kaip yra tvarkomi visi ištekliai. Kiekvienos įmonės ar organizacijos veikla yra neatsiejama nuo informacijos poreikio, jos rinkimo, kaupimo ir kitų informacijos valdymo procesų. Informacijos išteklių vadybos tikslas yra užtikrinti, kad informacija būtų valdoma ekonomiškai ir efektyviai, tai daro tiesioginę įtaką organizacijos ar įmonės veiklai bei konkurencingumui. Šiuo darbu mes siekėme išanalizuoti kaip organizuojamas išteklių valdymas organizacijoje, siekiant įsisavinti teorinius ir praktinius informacijos išteklių vadybos ypatumus. Atlikdamos analizę sau išsikėlėme šiuos uždavinius: 1. Trumpai pristatyti organizaciją; 2. Sužinoti organizacijos vadovo nuomonę apie informacijos valdymo svarbą; 3. Pristatyti atsakingas už informacijos išteklių vadybą pareigybes; 4. Aptarti reglamentų naudojimą organizacijoje; 5. Pateikti organizacijos išteklių visumą; 6. Pristatyti informacijos išteklių vadybos analizę; 7. Atlikti organizacijos narių apklausą, kurios metu aiškinsimės su kokiomis informacijos išteklių vadybos problemomis jie susiduria; 8. Pateikti išvadas. Trumpas organizacijos pristatymas Organizacija buvo įkurta studentų iš 7 Europos valstybių – Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Danijos, Belgijos, Norvegijos ir Nyderlandų......

Words: 1585 - Pages: 7

Free Essay

Analize

...Analize financiare Kompania: APPL inc. Metoda e zgjedhur: Analize e pasqyrave kryesore financiare , metoda krahasuese, si dhe tregues Financiare qe vleresojne kete kompani ne lidhje me tregun. Appl inc eshte nje kompani multinacionale e vendosur ne Kupertino , Kalifornia qe meret me dizenjimin , zhvillimin dhe shitjen e pajisjeve elektronike , software-ve dhe kompjuterave personale. Apple inc eshte kompania e informacionit e dyta ne bote per nga te ardhurat pas Samsungit dhe e treat si prodhuese telefonash pas Samsungut dhe Nokias.. E krijuar ne 1976. Operon ne industrine e hardware-ve kompjuterike, software-ve dhe elekronikes si dhe ne distribuimin digjital. SHitjet neto Tabela me poshte tregon shitjet neto sipas segmenteve operues dhe shitjet neto sipas njesive dhe kategorive te produkteve gjate 2012, 2011, dhe 2010 (dollaret ne milion dhe njesit ne mije ):   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |   |    | 2012 |   |    | ndyshime |   |   | 2011 |   |    | ndryshimi |   |   | 2010 |   | Shitjet neto sipas segmenteve operues: |    | | | |    | | | |   | | | |    | | | |   | | | | Shitjet neto ne amerike |    | $ | 57,512 |    |    |   | 50 | %  |   | $ | 38,315 |    |    |   | 56 | %  |   | $ | 24,498 |    | Europe |    |   | 36,323 |    |    |   | 31 | %  |   |   | 27,778 |    |    |   | 49 | %  |   |   | 18,692 |    | Japoni |    |   | 10,571 |    |    |   | 94 |...

Words: 1134 - Pages: 5

Free Essay

Auditorių Asociacijos Veikla

...ASOCIACIJOS veikla 11 3.1.VIDAUS AUDITORIŲ ATESTACIJA 11 3.2 SUTEIKIAMI SERTIFIKATAI 12 3.3 KONFERENCIJOS IR RENGINIAI 12 4. PRAKTINĖ DALIS 14 IŠVADOs 16 LITERATŪRA 17 ĮVADAS Vidaus auditorių asociacija – organizacija, vienijanti Lietuvos ir kitų šalių vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus [2]. Vidaus auditas šiandien reiškia įvairiapusį organizacijos veiklos vertinimą, struktūrizuotą ir tarptautiniais profesinės praktikos standartais pagrįstą požiūrį į organizacijos vidinius procesus, rizikų valdymo visumą, vadovavimą ir vidaus kontrolę. Organizacijų valdomumo srityje su vidaus auditu siejami dideli lūkesčiai, organizacijų vidaus kontrolės sistemos vertinimas palaipsniui artėja prie visaapimančio rizikų valdymo vertinimo. Pagal tarptautinius vidaus audito standartus vidaus auditas - tai nepriklausoma, objektyvi tyrimo ir konsultavimo veikla, skirta pridėtinei vertei kurti ir organizacijos veiklai gerinti. Vidaus audito funkcija - sistemingai ir visapusiškai vertinti ir skatinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų veiksmingumą ir taip padėti įgyvendinti organizacijai keliamus tikslus. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos vidaus auditorių asociacijos veiklą. Darbo uždaviniai: 1. Pristatyti Asociacijos istoriją ir reikšmę; 2. Išanalizuoti veiklos sritis ir tikslus; ......

Words: 3670 - Pages: 15

Free Essay

Prekinio Kredito Draudimo Reikšmė, Kredito Rizikos Valdymas

...PREKINIO KREDITO DRAUDIMO REIKŠMĖ, KREDITO RIZIKOS VALDYMAS Santrauka. Pirkėjams suteikti kreditai (pirkėjų įsiskolinimai) paprastai sudaro didelę įmonės turto dalį, todėl kaip ir bet kuris vertingas turtas turėtų būti tinkamai apdraustas. Net ir patikimi pirkėjai kartais paveda ir sukelia tiekėjui didžiules finansines problemas. Kreditų draudimas apsaugo verslą nuo grėsmės, kylančios klientui nevykdant sutartinių įsipareigo-jimų ir nemokant už produkcijos ir (ar) paslaugos pardavimą taikant atidėtą mokėjimą. Straipsnyje nagrinėjama prekinio kredito draudimo reikšmė, kredito rizikos valdymo problemos bei kaip prekinio kredito draudimo naudojimas įtakoja šalies ekonomiką. Straipsnio tikslas – išanalizuoti prekinio kredito draudimo reikšmę įmonėms, kurios naudoja šią priemonę kredito rizikos valdymui, nustatyti prekinio kredito draudimo įtaką šalies ekonomikai. Uždaviniai: išanalizuoti prekinio kredito draudimo reikšmę; išanalizuoti prekinio kredito rizikos valdymą; nustatyti prekinio kredito rizikos mažinimo ga-limybes; aptarti prekinio kredito draudimo įtaką šalies ekonomikai. Reikšminiai žodžiai: Prekinio kredito draudimas, kredito limitas, rizikos vertinimas, rizikos valdymas, kredito rizika. Įvadas Norint ramiai ir užtikrintai plėtoti verslą, būtina ap-saugoti tai, kas investuota ir sukurta per daugelį metų įmonėje. Visi supranta būtinybę apdrausti įmonės trans-portą, pastatus, įrengimus, bet tik nedaugelis pagalvoja, kad didžiausias įmonės turtas yra jos veikla –...

Words: 2803 - Pages: 12

Free Essay

Ekonomika

...VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė Vi l n i aus u n ive rs ite t as Marija Kučinskienė, Laura Žiogelytė, Gražina Jatuliavičienė VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė Mokomoji k nyg a Vilniaus universiteto leidykla Vi l n ius , 2 0 1 2 UDK Turinys Apsvarstė ir rekomendavo išleisti Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedra (2011 m. protokolas Nr. 5) Įvadas 1. 2. 5 11 Verslo strategija: teorinis požiūris Praktinių situacijų vertinimas: atvejo analizė 61 Recenzavo: doc. dr. Aida Mačerinskienė lekt. dr. Asta Fominienė 1 atvejis. AB „Snaigė“ – lietuviškų šaldytuvų ateitis 2 atvejis. Humana People to People – padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos 3 atvejis. Socialinio tinklo „Facebook“ sėkmės priežastys 87 4 atvejis. UAB „Čili Holdings“ veikla ir plėtros galimybės 96 61 79 5 atvejis. Pokyčiai pasaulio mobiliųjų technologijų lyderės NOKIA veikloje 104 6 atvejis. Starbucks – kavos išsinešti meistras 7 atvejis. „Apple“ – išskirtinė kompanija informacinių technologijų rinkoje 9 atvejis. eBay internetinio verslo sėkmė 170 116 131 148 8 atvejis. Pokyčiai pasaulinėje automobilių pramonėje 10 atvejis. Kompanijos „Nike“ plėtrai sporto prekių rinkoje finišo linijos nėra 181 11 atvejis. Mažmeninė prekyba: „Tesco“ užkariauja pasaulį? 195 ISBN 978-609-459-052-8 © Marija Kučinskienė. 2012 © Laura Žiogelytė, 2012 © Gražina Jatuliavičienė, 2012 12 atvejis. Sėkminga „Google“ veikla – kas slepiasi už šimto nulių?......

Words: 73968 - Pages: 296

Free Essay

Filipinų Pinigų Politikos Ir Ekonomikos Analizė

...[pic] VILNIAUS UNIVERSITETAS EKONOMIKOS FAKULTETAS FINANSŲ KATEDRA Bankininkystės magistro programa II kurso studento REFERATAS Filipinų pinigų politikos ir ekonomikos analizė Vilnius, 2010 Turinys Turinys 2 1 Filipinų pinigų politikos pagrindiniai tikslai 3 2 Valiutos kurso rėžimas ir valiuta 3 3 Filipinų ekonominės situacijos apžvalga 4 4 Eksporto - importo struktūra 6 5 Dažniausiai naudojamos pinigų politikos priemonės Filipinuose 9 Apibendrinimas 12 Literatūros sąrašas 13 Filipinų pinigų politikos pagrindiniai tikslai Centrinis Filipinų bankas pateikia tokius pagrindinius savo pinigų politikos tikslą: • Siekti užtikrinti kainų stabilumą šalyje, skatinant nuolatinį ir subalansuotą ekonomikos augimą. Šis tikslas yra numatytas 2002 metų sausio menėsį priimtose pinigų politikos gairėse, kuriose numatomas siektinas infliacijos lygis šalyje. Šiose gairėse nurodoma, kad šalis turi laikytis tokios pingų politikos, kuri leistų pasiekti žemą ir stabilią infliaciją šalyje, bei leistų įgyvendinti kitus, su ekonomikos augimu susijusius tikslus. Siekiamas infliacijos lygis Šiuo metu Filipinų vyriausybės nustatytas siektinas infliacijos lygis šalyje yra 4.5 proc. su leistinu nuokrypio dydžiui iki + 1.0 procento 2010 metams, o 2011 metams numatytas infliacijos lygis yra 4.0 proc. su +1.0 procento inflaicijos tolerancijos dydžiu. Šis rodiklis apskaičiuojamas ir......

Words: 2246 - Pages: 9

Free Essay

Niekas

...situacijų nebuvimą. Stabilumo palaikymas yra vienas svarbiausių Centrinio Banko tikslų. Lietuvos atveju Centrinio banko prevenciniai darbai krizių valdymo srityje apima Lietuvoje veikiančių komercinių bankų priežiūrą, visos bankinės sistemos veiklos analizę, galimų išorės ir vidaus šokų finansinei sistemai identifikavimą, jų poveikio pavienėms finansų institucijoms ir visai finansų sistemai vertinimą, taip pat mokėjimų sistemos tobulinimą, priežiūrą ir testavimą ekstremaliomis sąlygomis. Siekiant apsaugoti finansų sistemą ir užtikrinti finansinį stabilumą, reikia nustatyti pagrindinius rizikos šaltinius ir silpnąsias vietas, o visos susijusios šalys turi žinoti galimą riziką. Rizikos gali būti tokios: sulėtėjęs ekonomikos augimas, staiga krentančios ar besikeičiančios kainos, didelės bankų investicijos į klaidingas sritis. Taip pat, siekiant apsaugoti finansų sistemą nuo krizių sudarytos gynybos linijos. Pirmąją jų sudaro bankai, draudimo įmonės ir kitos finansų įstaigos. Antrąją gynybos liniją sudaro valdžios institucijų priemonės. Jeigu net ir panaudojus visas šias priemones finansų įstaigos patenka į bėdą, gali tekti įsikišti valdžios institucijoms. Finansų sistemos krizės sutrikdo sklandžią mokėjimų sistemų veiklą, mažina įmonių galimybes finansuoti investicinius projektus ir gali sukelti nepasitikėjimą finansų institucijomis. Lietuvos finansų sistema, mano nuomone, šiuo metu yra stabili, tai galime pastebėti nagrinėdami tiek Lietuvos Banko, tiek Lietuvos Statistikos......

Words: 498 - Pages: 2

Free Essay

Mokesciu Analize

...Inga KONcEVIČIENĖ, martynas PRIEVElIS Lietuvos mokesčių sistemos efektyvumo vertinimą pagal V. Tanzi išskirtus diagnostinius vertinimo kriterijus, nustatė, kad šalies mokestinių pajamų pagrindą formuoja keturi pagrindiniai mokesčiai: pridėtinės vertės, gyventojų pajamų, pelno bei surenkami akcizai. Kiti smulkūs mokesčiai yra nereikšmingi, nes iš jų surenkamos mokestinės pajamos nuolatos mažėja, jų administravimas tik didina mokesčių sistemos administravimo kaštus, o didesnės įtakos mokestinių pajamų surinkimui neturi. I. Skačkauskienė (2009) vertino mokesčių administravimo sistemos funkcionalumą bei mokesčių administratorių vykdomų funkcijų efektyvumą, remiantis J. Gill diagnostiniais rodikliais. Taip pat nemaža dalis autorių (Juozaitienė, 2009; Buškevičiūtė, 2007; Rakauskaitė, 2006; Levišauskaitė, šinkūnienė, 2006) analizavo apmokestinimo teorinius aspektus, pagrindinius principus ir idėjas, kaip turėtų būti formuojama šalies mokesčių sistema. Tuo tarpu, darbų, analizuojančių Lietuvos bendrųjų mokestinių pajamų priklausomybę nuo mokesčio tarifo dydžio, vis dar pasigendama, nors užsienio literatūroje tokio pobūdžio tyrimai plačiai nagrinėjami (Trandafir, Berezeanu, 2011; Heijman, Ophem, 2005; Feige, McGee, 1983). Atlikus mokslinių šaltinių analizę apie mokesčių sistemos efektyvumo vertinimą, galima teigti, kad pasirenkamų tyrimo metodikų yra įvairių. Vienas iš būdų ......

Words: 5401 - Pages: 22

Free Essay

Investiciniu Projektu Analize

...neformalią organizacijos pusę, kuri iki šiol traktuojama kaip nepažinta, iracionali ir intuityvi, kadangi šių elementų buvimas pastebimas ne iš formalių dokumentų, o pasireiškia per organizacijos darbuotojų elgesį. Makrolygiu „stiprieji“- mokesčių, investicijų politikos, politika mokslinių tiriamųjų arbų atžvilgiu; „silpnieji“ –valstybės ir verslo santykiai, valdymo ir darbo santykiai, vertybių nustatymas. Mikrolygiu „Stiprieji“- gamyklos ir įrengimai, automatizavimas ir kompiuterizavimas; „silpnieji“- personalo samdymo tvarka, sprendimų priėmimas, informacijos platinimas, soc. Naujovių įgyvendinimas. Valst. Ek. Reguliavimo formos – įstatymų ir programų rengimas. Pagr. Valstybinio reguliavimo mechanizmai- biudžetinė, mokesčių, finansų, kredito, muitų, kainų, pinigų emisijos, tarptautinė ekonominė politikos. Ekonomikos valdymo principai: 1. max atsiribojimas nuo valstybinio ek. reguliavimo ir max valdymo sistemos decentralizacija; 2. aktyvi valstybės įtaka ek. procesams, įskaitant ir rinkos santykių formavimą; dabar įsigali LT programinis valdymo metodas Taikant projektų valdymo metodus galima sutaupyti iki 20 % projekto vertės. 1.2 Projekto sąvoka ir tipai Bendroji projekto schema Projektų valdymo institutas- siekia susisteminti projektų valdymo žinias ir standartizuoti naudojamus metodus bei priemones. 1. Projektas - tai organizuotos pastangos padaryti kažką naudinga. 2. Projektas - tai problema, turinti sprendimo grafiką. 3. Projektas - tai unikalus darbas,......

Words: 7282 - Pages: 30

Free Essay

Analize Swot

...generacji (T). Jest to bardzo rozpowszechniony obecnie schemat analizy. Najczęściej stosowany jest w bardzo uproszczonej formie, tzn. przybiera postać czterech list czynników (zwykle przedstawianych w formie tabelarycznej). Pełnia użyteczności techniki SWOT ujawnia się jednak dopiero gdy poddać cztery pozornie niezależne grupy czynników analizie wzajemnych powiązań. W praktyce ćwiczenie to sprowadza się do odpowiedzi na serię pytań: • Czy dana mocna strona pozwoli nam wykorzystać daną szansę? • Czy dana mocna strona pozwoli nam zniwelować dane zagrożenie? • Czy dana słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? • Czy dana słaba strona potęguje ryzyko związane z danym zagrożeniem? jak łatwo wywnioskować analizę można też przeprowadzić w odwrotnym kierunku, tzn. od zewnątrz do wewnątrz: • Czy dana szansa wzmacnia daną silną stronę? • Czy dana szansa pozwala zniwelować daną słabość? • Czy dane zagrożenie niweluje daną silną stronę? • Czy dane zagrożenie uwypukla daną słabość? Zwykle oba podejścia stosuje się uzupełniająco, stąd często w literaturze mowa o analizie SWOT/TOWS. Odpowiedzi na powyższe pytania pozwalają zidentyfikować tzw. silne powiązania, obszary problemowe w obrębie których można rozpocząć tworzenie rozwiązań, strategii cząstkowych – co czyni ze SWOT nie tylko narzędzie analityczne ale również planistyczne. Przykładowy zapis powiązań czynników w formie macierzy z punktami, np. 0 – brak oddziaływania, 1 –......

Words: 964 - Pages: 4

Free Essay

Ekonomine Analize

...TRIKOTAŽAS“ VEIKLOS EKONOMINĖ ANALIZĖ Savarankiškas namų darbas KAUNAS, 2009 Turinys Įvadas 3 1. Trumpa bendrovės charakteristika 5 2. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė 8 3. Finansinių ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizės 13 3.1. Balanso horizontali analizė 13 3.2. Balanso vertikali analizė 16 3.3. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė 20 3.4. Pelno (nuostolių) vertikali ataskaitų analizė 21 4. Santykinių finansinių rodiklių analizė 23 4.1. Pelningumo analizė 23 4.2. Mokumo analizė 25 4.3. Ekonominio efektyvumo analizė 26 4.4. Kapitalo rinkos rodiklių analizė 28 5. Prognozuojamo balanso ir pelno nuostolio ataskaitos sudarymas ir analizė 32 Išvados 37 Literatūra 39 Priedai 41 Įvadas Įmonės, siekdamos išsilaikyti konkurencingoje rinkoje ir užtikrinti savo veiklos tęstinumą, turi nuolat analizuoti savo veiklos rezultatus, taikyti kuo tobulesnes ekonominės analizės metodikas. Teisingas esamos būklės įvertinimas padeda gerokai objektyviau numatyti veiklos plėtros būdus ir galimybes – tai yra viena iš būtinų kiekvienos įmonės išlikimo ir plėtros sąlygų. Įmonių veiklos ir ekonominės analizės būtinumą ir jos reikšmę lemia laisvos rinkos ekonomikos plėtra, nuolat auganti konkurencija, naujų ūkininkavimo formų ir valdymo metodų taikymas ir kiti veiksniai. Įmonių ekonominė analizė yra vienas iš svarbiausių įmonės ekonominės informacijos šaltinių. Įmonių ekonominė analizė padeda......

Words: 7668 - Pages: 31

Free Essay

Finance

...Šiame dokumente pateikiama glausta sistemas kredito rizikos vertinimo įmonėje credit domain (SMEs and larger businesses), that can guide lenders when choosing kredito domenas (MVĮ ir didesnėmis įmonėmis), kurios gali padėti skolintojams renkantis appropriate data and tools. atitinkami duomenys ir įrankiai. Traditionally, lenders relied upon judgmental assessments of Tradiciškai, skolintojai, remtis subjektyvių nuomonių vertinimais the five Cs (capacity, capital, character, collateral, and conditions), but modern 5 Ca (galia, kapitalas, charakteris, įkaitas, ir sąlygos), bet modernus technology has allowed them to amass and capitalise on data. technologija leido jiems kaupti ir pasinaudoti duomenų. Besides judgment, lenders Be nuovoką, skolintojų can also apply scoring, reduced-form, and structural models—with the choice being taip pat gali taikyti įvertinimas balais, sumažinta forma, ir struktūrinio modelių pasirinkimas yra dependent upon the size and nature of the firms being assessed. priklauso nuo vertinamos įmonių dydį ir pobūdį. For the largest Didžiausias companies with traded securities, reduced-form and structural models can be used to bendrovėms, turinčioms vertybinių popierių apyvartą, sumažinti forma ir struktūrinių modelių gali būti naudojamas interpret their prices and price movements. interpretuoti savo kainas ir kainų svyravimus. In contrast, credit scoring is used mostly in Tuo tarpu kredito vertinimo, naudojamas daugiausia data-rich......

Words: 9747 - Pages: 39

Free Essay

Banks

...Turinys Įvadas...............................................................................................................2 1. Bankų teikiamų paslaugų fiziniams asmenims lyginamoji analizė.................4 1.1. Bankų apžvalga...........................................................................................4 1.1.1. AB SEB Vilniaus bankas.........................................................................5 1.1.2. „Swedbank“ bankas.................................................................................6 1.1.3. Medicinos bankas....................................................................................7 1.2. Pasirinktų bankinių paslaugų apžvalga.......................................................8 1.2.1. SMS bankininkystė..................................................................................9 1.2.2. Internetinė bankininkystė..........................................................................14 1.2.3. Aplikacijų bankininkystė išmaniesiems telefonams..................................21 Išvados.............................................................................................................23 Literatūros sąrašas..............................................................................................24 Įvadas Komercinis bankas - finansų įstaiga atliekanti įvairių tipų funkcijas. Jis atitinka finansinius poreikius sektoriuose, pavyzdžiui, žemės ūkio, pramonės, prekybos, bendravimo ir t.t. Tai......

Words: 4948 - Pages: 20